DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon - Obsah NZ ; Význam názvů, výrazů a jmen, Seznam změn

VÁHY, MINCE, MÍRY A ČAS.


VÁHY.

Vážilo se s počátku jen zlato a stříbro, ostatní se měřilo. Mincí nebylo, jen zrnka, tyčinky nebo kousky kovů v různých tvarech. Základem váhy byl šekel (Kr. sikl), v naší bibli lot, zvaný lotem svatyně, neboť byl chován ve stánku jako normál (Ex 30,13;38,24-26). 60 lotů byla mina neb libra (1Kr 10,17). 60 liber činilo centnéř neb hřivnu (talentum). Při zlatě měl lot 16g, později asi 11g. Během času se počítalo také jen 50 lotů na libru. Při stříbře byla váha o něco menší, lot něco přes 14g; libra měla tudíž 700g a centnéř 42kg.

V bibli se uvádějí tyto váhy:

Kraličtí překládají "gera" : haléř (Lv 27,25;Nu 3,47) a peníz (Ex 30,13;Nu 18,16;Ez 45,12).

Slovo lot je přeloženo jako váha u Am 8,5 (přivětšovali váhy).


MINCE.

Skutečné peníze přišly do oběhu až asi v VI. stol. př. Kr. S počátku používali kovu váženého, jak v předcházejícím ukázáno, a váhy byly vlastně platidlem. Jednotkou byl šekel, mina, hřivna či lot, libra, centnéř. Hodnota ovšem je těžko určitelná, můžeme usuzovat jen podle ceny zlata a stříbra. Užívalo se i menších kousků, také byl uveden bronz jako výměnný kov. Beka bylo půl lotu, gera 1/20 lotu.

Za vlády Daria Hystaspa Perského (521-485 př. Kr.) byly raženy první mince dareikony nebo darkony s podobou krále klečícího s lukem v jedné a šípem v druhé ruce. O těchto je zmínka u Ezd 8,27 (Kraličtí překládají drachma) a 1Pa 29,7 (Kral.: zlatý). Tyto mince, váha asi 8g, byly běžným platidlem na Východě až do doby Alexandra Velikého. Kromě toho se mluví o drachmě v Ezd 2,69,Neh 7,70-72, kde však jde pravděpodobně o peníz jiný (darkemonim).

Po rozdělení Alexandrovy říše byli Židé v područí Ptolemeovců a Seleukovců a užívali mincí egyptských i fénických, tetradrachem a didrachem i drachem, jež rovnaly se šekelu, půlšekelu a čtvrtšekelu.

Šimon Makabejský dosáhl svolení raziti mince vlastní (1Mak 15,6). Razil šekely a půlšekely ve stříbře a šestinu šekele v bronzu. Později i Herodovci razili své mince, na konec s obrazem císařovým.

V Novém Zákoně je řeč o těchto mincích:


MÍRY DUTÉ.

1 log (mírka) (Lv 14,10.12.15.21.24) přibližně ............0,3 l
4 mírky = 1 káb (2Kr 6,25) ................................1,2 l
3 káby = 1 hin (Ex 29,40) .................................3,6 l
2 hin = 1 seách (Gn 18,6;1S 25,18;1Kr 18,32 a 2Kr 7,1.16.18).
Kraličtí překládají slovem "míra" .........................7,2 l
3 míry = 1 efi neb bat (láka) ............................21,6 l
10 efi = 1 chomer (Lv 27,16) nebo kor .....................216 l
1 gomer = 1/10 efi (Ex 16,16.18.22.32.33.36).

 Efi je míra pro věci sypké, bat pro tekuté.

Kraličtí překládají "log" slovem "mírka"; hin v Lv 19,36 slovem "pinta", seách slovem "míra". Místo efi mají též korec (Dt 25,14), nebo měřice (Sd 6,19), nebo též pouze míra (Dt 25,15;Př 20,10;Mi 6,10). Slovem "míra" je přeloženo též chomer (kor) v Nu 11,32;1Kr 4,22;5,11;2Pa 2,10;27,5;Ezd 7,22."Bat" překládají slovem "tuna" (1Kr 7,26;2Pa 4,5;L 16,6.), slovem "láka" (= kožená nádoba, 2Pa 2,10), slovem "míra" (1Kr 7,38), slovem "sud" (Ezd 7,22) a slovem "lahvice" (Iz 5,10). Kor (chomer) je přeloženo jako korec u L 16,7. Měřice (Mt 13,33;L 13,21) odpovídá 1 seách; míra u J 2,6 rovná se asi 1 batu. Měřice (Choinix) v Zj 6,6 rovná se asi 1 l.

Kraličtí udávají obsah jednotlivých měr takto:


MÍRY DÉLKOVÉ.

Loket obyčejný: (Dt 3,11) je asi 40 cm a loket královský (Ez 40,5) je o dlaň delší asi 55 cm.


ČAS.

Den počínal od západu slunce a trval až zase do západu slunce. Den (t.j. čas od rána do večera) byl rozdělen na dvanáct hodin, a Židé počítali jej od východu slunce. (Hodina devátá u Mt 27,46 je asi naše 3. hod. odpoledne.) Římané začínali den (jak se říká diem civilem) o půlnoci a podle tohoto obyčeje počítá den svatý Jan.

Ve St. Z. máme zmínku o hodině v Dn 3,6, a o slunečních hodinách 2Kr 20,9. Noc dělila se na první bdění do půlnoci (Pl 2,19); prostřední bdění do 3 hod. (Sd 7,19) a jitřní bdění (Ex 14,24).

V N. Z. byla čtyři bdění a to: první od 18-21 hod. (večer), druhé od 21-24 hod. (půlnoc), třetí od 24-3 hod. (když kohouti zpívají) a čtvrté od 3-6 hod. (ráno). Mk 13,35;L 12,38;Mt 14,25.

"Jakož noc každou na čtvero rozdělovali, a ty díly bděním nazývali, tak podobně, ačkoli tam každý den dvanáct hodin míval (J 11,9), avšak čas ten dvanácti hodin (Mt 20,1n) na čtvero rozdělován, a každý ten díl hodinou nazýván býval; každý pak ten díl jméno své měl od hodiny, od níž se začínal. Nebo první díl dne začínaje se od první hodiny, slul první hodina. Druhý díl dne od třetí hodiny na den počátek svůj bera, nazýván byl třetí hodinou; třetí pak díl dne původ svůj od šesté hodiny maje, sloul hodina šestá, a čtvrtý díl dne začátek od deváté hodiny bera, devátou hodinou byl jmenován."

Týden měl sedm dní.

Dni v týdnu názvů nemají, ale uvádějí se čísly. První den po sobotě je naše neděle. Kraličtí tohoto názvu užili v 1K 16,2 (v každou neděli), ale ve výkladu na okraji poznamenávají: v každý den po sobotě.

Měsíc počítal se podle běhu měsíce (luny) a měl 29 neb 30 dní. Rok měl dvanáct měsíců a poněvadž se rok zase počítal podle slunce (365 dní), vždy několik dní zbývalo. Aby se tento přebytek vyrovnal, byl snad každý třetí rok o měsíc delší, čítal tedy třináct měsíců. Tento měsíc je zván Ve Adar.

Měsíce jsou v bibli uváděny čísly neb názvy. Pořadí je toto:

Číslo Název    Odpovídá
měs.: měsíce:   našemu:

 1 Abib (Nisan)  březen-duben
 2 Ziv      duben-květen
 3 Siban     květen-červen
 4 Tamuz     červen-červenec
 5 Ab       červenec-srpen
 6 Elul      srpen-září
 7 Tišri (Etanim) září-říjen
 8 Bul      říjen-listopad
 9 Kislev     listopad-prosinec
10 Tebet     prosinec-leden
11 Šebat     leden-únor
12 Adar      únor-březen

"Abib má jméno od klasu, protože v oněch horčejších krajinách již okolo tohoto měsíce bývali klasové na obilí. Protož někteří vykládají: měsíce nového obilí." Toho měsíce začínali již žíti. Kaldejsky slove Nisan. Zima začínala od měsíce devátého (Jr 36,22) a trvala asi do měsíce jedenáctého.

Hlavní slavnosti výroční (svátky) byli tři:

Kromě těchto hlavních svátků je ještě důležitý svátek troubení (Lv 13,23) prvního dne měsíce sedmého. "Tehdáž začínali rok obecný (na rozdíl od církevního), podle něhož kupovali, prodávali, služebníky jednali a léto milostivé držívali. Léto milostivé bývalo po sedmkrát sedmi letech, vždy léta padesátého (Lv 25,8), kdy navrátil se jeden každý k statku svému a jeden každý k čeledi své, neboť toho roku byla vyhlášena svoboda všechněm obyvatelům země."


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon - Obsah NZ ; Význam názvů, výrazů a jmen, Seznam změn