DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon - Obsah NZ ; Význam názvů, výrazů a jmen, Váhy, mince, míra a čas

SEZNAM SLOVNÍCH ZMĚN A VYSVĚTLIVKY.

Tento dodatek se skládá ze dvou částí:


1. část

Následující znaky znamenají:
- změna
= vysvětlivka
Kr.n.okr. znamená, že tento výraz mají Kraličtí na okraji při výkladech.

Starý zákon


Gn 12,16 děvka - služebnice; tak i v následujících odkazech
 16,1.2.3.5.6.8;20,14.17;21,10.12.13;24,35;30,3.4.7.9.10.12.18
 31,33;32,22;33,1.2.6;35,25.26;Ex 11,5;20,10.17;21,7.20.26.27.32
 23,12;Lv 25,6.44;Dt 5,14.21;12,12.18;15,17;16,11;28,68;Sd 9,18
 Rt 2,8.13.23;3,9;1S 1,11.16.18;8,16;25,24.27.28.31;28,21.22
 2Kr 5,26;Ezd 2,65;Neh 7,67;Est 7,4;Jb 19,15;31,13;Ž 86,16;116,16
 123,2;Př 27,27;30,23;31,15;Kaz 2,7;Iz 14,2;24,2;Jr 34,9 - 11
 13,14 na půlnoci = na sever, na poledne = na jih
 19,30 nesměl - bál se; 26,7
 20,16 zástěra - zastření
 23,1 sedmmecítma = t.j.mezi 20 a 30, tedy 27; podobně všecky číslovky
 od 21 do 29
 27,27 učil - ucítil
 29,24 děvka - děvečka; 29,29
 37,33 konečně - jistě
 43,30 střeva - srdce
 45,20 nábytek = nádoby

Ex 12,45 nájemník - čeledín
 22,26 v základu - v zástavu
 25,4 hyacint - postavec ( = tkanina) modrý, brunátný (Kr.n.okr.), tak změněno
 všude
 25,6 mazání - pomazování 35,8
 25,10 archa - truhla (Kr.n.okr.) Slovo "archa" všude nahraženo sl. "truhla"
 25,21 truhla - tak Kr. v tekstu dvakrát
 26,4 hyacint - hedbáví modré (Kr.n.okr.) 36,11;39,21;(J 18,12)
 27,9 koltry - koberce (Kr.n.okr.), které se zavěšovaly (koberce k zastření)
 35,17;38,9.11.12.14 - 16.18;39,40
 skaného - soukaného
 27,16 krumpéřský - vyšívaný (Kraličtí překládají tak Ex 26,36
 v tekstu a jinde n. okr.) 35,35;36,37;38,18;39,29
 28,7 dva vrchní kraje spojená - spojené
 28,26 dva kroužky zlatá - dva kroužky zlaté
 27 dva jiná kroužky zlatá - dva jiné kroužky zlaté
 30,8 kazení - kadění; Kral. píší kazení i kadění; v tomto vydání
 jednotně: kadění
 30,23 prustvorec - puškovorec
 32,30 ukrotil ho - smíření dosáhl
 34,30 nesměli - báli se
 34,33 zástěra - zastření; 34.35
 38,23 krumpíř - vyšívající

Lv 7,1 - 10 Kr. mají tyto verše u kap. 6,31 - 40
 22,10 nájemník - čeledín; 25,6.40.50 (tak Kr. ve verši 53)
 25,23 v manství - dědičně (tak překládají Kral. ve verši 30. téže kap.)

Nu 3,26 koltry - koberce; 4,26
 4,25 kortýny - čalouny
 6,15 pokruty - oplatky; 19 (tak Kral. Ex 29,2)
 15,38 hyacintovou - modrou (Kr.n.okr.)
 32,7 aby nesměli jíti - aby nešli

Dt 15,18 najemník - čeledín; 24,14
 22,12 prýmy = třapce, límce (Kr.n.okr.)
 24,11 základ - zástavu 12
 24,17 v základu - v zástavu

Sd 4,21 židoviny - skráně 4,22;5,26
 5,30 krumpovaný - vyšívaný
 7,10 nesmíš - bojíš se (Kr.n.okr.)
 4,12 pohádka - hádanka 13 - 19
 14,12 čechlů - prostěradel kmentových; 13 (Kr.n.okr.)

1S 17,18 základ - zástavu
 25,41 děvku - děvečku

2S 7,2 kortýnami - čalouny
 0,19 nesměli - báli se; 12,18

1Kr 3,26 střeva - srdce
 7,50 žaltáře = nástroje muzické
 10,1 pohádky - nesnadné otázky; 2Pa 9,1
 22,10 v placu - na prostranství

1Pa 17,1 kortýnami - čalouny

2Pa 18,9 v placu - na prostranství
 24,27 tribut - plat (Kr.n.okr.)

Neh 9,36 manové = v porobě (Kr.n.okr.)

Est 1,20 v poctivosti - v uctivosti
 3,15 stěží - spěšně
 8,15 hyacintovém - brunátném

Jb 7,2 nájemník - čeledín; 14,6
 15,13 smíš odpovídati - odpovídáš
 32,6 nesměl - bál se

Ž 26,10 vzátky = dary (Kr.n.okr.)
 35,16 fatkáři - břichopásky (Kr.n.okr.)
 35,25 měhoděk = měj toho vděk
 45,15 krumpovaném - vyšívaném
 71,6 z břicha - z těla
 104,2 kortýna - baldachýn
 125,3 sceptrum - berla (tak Kr. jinde)
 128,2 živnost míti - jísti budeš (Kr.n.okr.)

Př 1,6 pohádky - nesnadné otázky
 6,35 záplatu - výplatu
 10,16 nábytek - důchod (Kr.n.okr.)
 20,16 základ - zástavu; 27,13
 27,26 záplata - zplatíš

Kaz 9,11 živnost - chléb (Kr.n.okr.)

Iz 16,14 nájemníka - čeledína; 21,16
 40,22 kortýnu - baldachýn
 55,1 záplaty - zaplacení

Jr 4,19 střeva - vnitřnosti (Kr.n.okr.)
 4,20 kortýny - čalouny; 10,20;49,29
 36,23 škriptorálem - břitvou písaře (Kr.n.okr.)
 37,9 konečně - jistě
 46,21 nájemníci = lid služebný a vojáci, odjinud přivedení (Kr.n.okr.)
 50,24 směl potýkati se - potýkal se

Pl 4,18 šlakují = loví, totiž jakož vyžlata slídí a čmuchají, kudy zvěř
 běžela (Kr.n.okr.)
 5,4 záplatu - plat

Ez 16,10 krumpovaný - vyšívaný 16,18;26,16;27,7
 16,11 točenice = zlatý řetěz (Kr.n.okr.)
 17,2 pohádku - hádanku
 18,7 základ - zástava; 18,12.16
 43,15 Harel - vrch oltáře (Kr.n.okr.)
 43,15 Ariel - sám oltář (Kr.n.okr.); 16

Dn 5,12 pohádek - těžkých otázek

Oz 11,8 střeva - srdce

Na 2,3 mustruňk = šikování (Kr.n.okr.)

Za 11,15 oruží - nástroje
Mal 3,5 nájemníka - dělníka (Kr.n.okr.)

Nový zákon

Mt 2,4 biskupové - přední kněží (Kr.n.okr.); tak i v kap. 16,21;20,18;21,15.45
 26,3.14.47.59;27,1.3.6.12.20.41.62;28,11;Mk 8,31;10,33;11,18.27
 14,1.10.43.53;15,1.3.10.31;L 9,22;19,47;20,1.19;22,2.4.52.66
 23,4.10.13.23;24,20;J 7,32.45;11,47.57;12,10;18,3.35;19,6.15.21
 Sk 4,23;9,14.21;19,14;22,30;23,14;25,15;26,10.12; biskup - nejvyšší
 kněz; Mt 26,3,51.57.58.62.63.65;Mk 2,26
 14,47.53.54.55.60.61.63.66
 L 3,2;22,20.54;J 11,49.51;18,10.13,15.16.19.22.24.26;Sk 4,6
 5,17.21.24.27;7,1;9,1;22,5;23,2.4.5;24,1;25,2;Žd 2,17;3,1;4,14.15
 5,1.5.10;6,20;7,26.28;8,1.3;9,7.11.25;13,11

 11,14 přijíti - přijmouti
 12,7 nepotupovali - neodsuzovali
 12,41 potupí - odsoudí; 12,42
 19,24 uši - ucho
 21,37 ustydnouť se - ostýchati se budou (Kr.n.okr.)
 22,46 aniž směl - aniž se odvážil
 25,21 měhoděk - to dobře (Kr.n.okr.); 23
 26,71 děvka - děvečka
 27,27 rathouz - radný dům

Mk 1,sum. obcování - život
 12,6 ustydnouť se - ostýchati se budou
 12,34 nesměl - neodvážil se
 13,3 obláštně - obzvláštně
 14,64 potupili - odsoudili (Kr.n.okr.)
 14,66 děvek - děveček
 15,16 do rathouzu - do radného domu

L 1,38 děvka - služebnice; 1,48;12,45
 1,78 střeva milosrdenství - srdečné milosrdenství
 6,38 osutá = oplývající (Kr.n.okr.)
 9,45 nesměli - báli se (Kr.n.okr.)
 11,31 s mužmi - muži (Kr.n.okr.)
 12,24 pivnice - špižírny (Kr.n.okr.)
 15,17 nájemníci - čeledínové; 19
 19,17 měhoděk - to dobře (viz Mt 25,21)
 20,13 ustydnou se - ostýchati se budou (viz Mt 21,37)
 20,40 nesměli se - neodvážili se
 23,35 biskupové - knížata
 23,40 potupení - odsouzení

J 4,44 v poctivosti - v vážnosti (Kr.n.okr.)
 4,49 podiž - pojď
 7,38 z břicha - z života
 11,57 mandát = přikázání, rozkaz (Kr.n.okr.)
 15,25 darmo - bez příčiny (Kr.n.okr.)
 17,8 právě - vpravdě
 18,17 děvka - děvečka
 20,27 věrný - věřící (Kr.n.okr.)
 21,12 nesměl - neodvážil se
 21,15 berany - beránky

Sk 5,13 nesměl - neodvážil se; 7,32
 23,1 obcoval jsem před Bohem - sloužil jsem Bohu (Kr.n.okr.)
 23,29 pohádky - otázky (Kr.n.okr.)
 28,15 tabernám - krčmám (Kr.n.okr.)

Ř 1,16 předkem - předně; 2,9.10
 2,27 potupí - odsoudí
 5,16 ku potupení - k odsouzení; 18;8,sum. 1 (Kr.n.okr.)
 8,3 potupil - odsoudil; 8,34 (Kr.n.okr.)
 mdel - mdlý
 8,6 opatrnost - smýšlení; 7 (Kr.n.okr. smysl)
 8,7 nepřítelkyně - nepřátelské
 11,7 došlo - došli (Kr.n.okr.)
 12,10 poctivostí - uctivostí
 14,2 zelé - zelina
 14,3 nepotupuj - nesuď
 14,4 tupil - soudil
 14,10 potupuješ - odsuzuješ
 14,23 potupen - odsouzen
 15,18 nesměl - neodvážil se
 15,27 obcovali věcem - byli účastni věcí

Koryntům - Korintským (všude v obou epištolách)
1K 6,9 měkcí - zženštilí
 7,15 není manem = není k tomu zavázán (Kr.n.okr.)
 11,31 potupeni - odsouzeni (Kr.n.okr.)
 12,23 za nejnepoctivější - nejméně ctihodné
 těm větší poctivost činíme - ty větší ctí přistíráme (Kr.n.okr.)
 nepoctiví - nezdobní
 12,24 poctiví - ozdobní, poctivost - poctu
 12,25 roztržitost - nesvornost (Kr.n.okr.)

2K 3,13 zástěra - zastření; 14 - 16
 5,18 míření - smíření
 6,12 v střevách - v srdcích
 6,14 s nevěrnými - s nevěřícími
 6,15 věrnému - věřícímu
 s nevěrným - s nevěřícím
 10,12 nesmíme - neodvažujeme se
 10,13 jejížto - kteroužto
 11,7 darmo - zadarmo
 11,8 žold - plat (Kr.n.okr.)
 12,7 zašijkoval - poličkoval (Kr.n.okr. pohlavkoval)

Galatům - Galatským
Ga 1,23 vybojovával - hubil (Kr.n.okr.)
 4,22 děvka - služebnice; 23.30.31
 6,11 jedné - jediné

Ef 2,3 obcovali - žili (Kr.n.okr. byli)
 5,17 neopatrní - nerozumní

Fp 1,5 obcování - účastenství
 1,8 v střevách - v srdci
 1,13 rathouzu - císařském dvoře
 1,27 obcujte - se chovejte (Kr.n.okr.)
 2,1 střeva - milosrdenství
 2,5 to tedy ciťte na sobě, co i na Kristu - budiž tedy tatáž
 mysl při vás, jakáž byla (Kr.n.okr.)
 2,16 ku poctivosti - k chloubě
 2,29 v poctivosti - v uctivosti
 3,8 lejna - smetí
 3,20 obcování - měšťanství (Kr.n.okr.)
 4,14 obcovavše - účastni byvše

Ko 3,12 v střeva milosrdenství - v srdce lítostivé (Kr.n.okr.)

1Te 4,4 v poctivosti - v uctivosti
 4,12 poctivě - slušně (tak 1K 14,40)

1Tm 2,2 pohodlný - tichý (Kr.n.okr.)
 3,4 poctivostí - šlechetností (Kr.n.okr.)
 3,11 poctivé - šlechetné (Kr.n.okr.)
 3,15 obcovati - chovati se (Kr.n.okr.)
 4,10 věrných - věřících, též 5,16
 4,14 kněžských - starších
 5,3 poctivost - uctivost; 6,1
 5,12 potupení - odsouzení (Kr.n.okr.)
 5,19 knězi - staršímu (Kr.n.okr.)
 5,22 neobcuj - nepřiúčastňuj se (tak Kr.n.okr. 2J 1,11)

2Tm 3,4 přívažčiví = prudcí, přívsteklí, náhlí (Kr.n.okr.)
 3,14 zůstávej, čemužs - doplněno: v tom, čemužs

Tt 1,5 kněží - starší (Kr.n.okr.)
 1,6 věrné - věřící
 1,15 nevěrným - nevěřícím
 2,3 poctivým - dobrým; 3,8
 2,3 převrhlé = lstivě na zlou stranu svých bližních řeči vykládající

Fm 1,7 střeva - srdce; 20
 1,12 střeva má - srdce mé (Kr.n.okr.)

Žd 6,12 léní = nejápní (Kr.n.okr. 5,11; dnes líní)
 9,4 archu - truhlu (Kr.n.okr. truhličku, škříni)
 11,7 potupil - odsoudil
 12,23 k veřejnému shromáždění - ve vyd. z r.1593 chybí

Jk 2,3 poctivě - pěkně (Kr.n.okr.)
 2,15 živnosti vezdejší - každodenního pokrmu (Kr.n.okr.)
 4,11 potupuje - soudí; tupíš - soudíš (Kr.n.okr.); 12

1Pt 2,7 poctivost - drahý (Kr.n.okr.)
 2,16 zástěru - zastření
 2,17 v poctivosti - v uctivosti
 4,13 obcujete utrpenim Kristovým - jste účastni

2Pt 2,5 potupil - odsoudil

1J 3,17 střeva - srdce (Kr. ve výkl.)
 3,20 potupovalo - obvyňovalo; 21; (Kr.n.okr.)

2J 1,11 obcuje skutkům - přiúčastňuje se (Kr. ve výkl.)

Ju 1,4 potupení - odsouzení (Kr.n.okr.)
 1,9 nesměl - neodvážil se

Zj 11,19 archa - truhla
 18,4 neobcovali - nepřiúčastňovali se
 18,8 potupí - odsoudí (Kr.n.okr.)
 20,12 skutků jejich - svých

ješto = je(n)ž, kteří
ovšem = natož, zvláště
sic = jinak, tak

2.p.mn. píšeme jednotně: ů, též místo ův;
příd.jm.přivl. místo ú, ů - ův (Adamú - Adamův, Jákobů - Jákobův); nětco - něco
 ničehéhož - ničehož; zaměstknání - zaměstnání; vražedlník - vražedník;
 spasitedlný - spasitelný (přisuté d v obdobných příp. vypuštěno
 všeobecně);
2.os.jedn. by - bys;
2.os.mn. byšte - byste;
min.č. viděl(i) sem, si, sme, ste - viděl(i) jsem, jsme, jste;
 poď(te) - pojď(te) - přijď(te), vyrý - vyryj, pí(te) - pij(te),
 vylí(te) - vylij(te);
 hůra - obecně přepsáno na: hora.


2. část

Mt 10,35 svekruši - svegruši
 21,9 spas(iž) nás ty, kterýž jsi = Hosanna, též Mk 11,9.10;J 12,13

Mk 14,36 Otče = Abba
 12,10 písm(a,o,em,ům) - Písm(a,o,em,ům), též 14,49;15,28;L 4,21;24,27.32
 J 5,47;7,42;13,18;19,24.28;Ř 11,2;Ga 4,30

L 8,30 Tma = Množství, Houf

J 18,14 Barabáš - Barabbáš
 19,3 dávali jemu poličky = bili jej hůlkami
 19,14 A bylo v pátek před velikonocí - A byl den připravování <před>
 velikonocí (vyd. 1922)

Sk 20,28 biskup(a,u,y) = dohližitel, starší ve sboru (episkopos)

Ř 8,1 duch(a,em,u,ť) - Duch(a,em,u,ť) též 2.4 - 6.23;2K 3,6;Ga 4,29
 5,17.18.22.25;6,8;Ef 4,3.4;5,9;6,17.18;Ko 1,8;2Te 2,13;1Tm 3,16
 1Pt 3,18
 8,6 smýšlení těla = opatrnost těla

1K 1,15 ve jménu svém = ve jméno své (vyd. 1922)
 7,5 Neoklamávejte = Nezbavujte (vyd. 1922)
 7,11 a = Tolikéž
 11,18 (ne)pobožn... = (ne)zbožn... nutno rozlišovat mezi formou
 a obsahem, též 1Tm 2,2.10;3,16;4,7.8;5,4.10;6,3.5.6.11.20
 2Tm 2,16;3,12;Tt 1,1;2,3;2,12;2Pt 1,3.6.7;2,9;3,11

Ga 3,5 zákon(a) - Zákon(a), též 5,14
 4,17 odstrčiti vás chtějí = uzamknouti před vámi
 5,4 Odcizili = Zbavili

Ef 4,29 žadná - žádná
 6,4 cvičení = kázni
 6,9 odpouštějíce = zanechajíce
 6,24 k neporušitelnosti = v neporušitelnosti

Fp 4,7 smyslů = smýšlení, mysli

1Tm 4,10 spasitel = ochránce

2Tm 2,17 rak = sněť, rakovina
 3,4 přívažčiví = paličatí, svéhlaví, svévolníci

Žd 9,16 kšaft = závěť, smlouva 17.18


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon - Obsah NZ ; Význam názvů, výrazů a jmen, Váhy, mince, míra a čas