DÚLOS / Svatojánská kolej

V letošním školním roce 1995/96 otevřela svůj první ročník

Vyšší odborná škola pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou

POZOR! Přihlášky ke studiu na příští školní rok podávejte na adresu školy do konce dubna!

Obsah dokumentu

Doplňující dokumenty


Charakteristika školy

Cílem Vyšší odborné školy pedagogické je realizace studijního oboru pedagogika, který je věnován výchově předškolních pedagogů, tj. učitelů MŠ i pastoračních pracovníků s rozšířeným sociálně pedagogickým a teologickým zaměřením pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku.
Od druhého ročníku předpokládáme zaměření na

Projekt vychází z ekologické myšlenky trvale udržitelného rozvoje, která se projevuje ve výchově a vzdělávání budoucího pedagoga sjednocením vlivů duchovních, duševních, fyzických i morálních a včleněním jeho osobnosti do prostředí, které je mu srozumitelné a k němuž zaujímá partnerský vztah, které mu dává podněty pro zajímavé aktivity, obohacující jeho život i profesní vybavenost.

V projektu je maximálně využito situování Vyšší odborné školy pedagogické ve venkovské oblasti v CHKO Český Kras, NPR Karlštejn. Budova školy je umístěna 20 km od Prahy v zachovalém přírodním prostředí. Má velmi dobré zázemí - dostatek prostoru pro budoucí učebny, dílny, ateliéry a internát. Výhodou je i rozsáhlá zahrada a park, které umožní praktický výcvik budoucích studentů v tradičním a přirozeném využívání přírodních darů - včelařství, sadařství, pěstování ovoce a zeleniny (skleník), vinné révy, příp. i chovatelství drobného hospodářského zvířectva (též využití pro nácvik zooterapie). Výhodou je též úzká spolupráce s nově ustaveným Ekologickým centrem, v jejímž rámci se počítá se zapojením studentů do výzkumných projektů a s dostupností laboratoře.

Projekt vychází ze skutečnosti, že v naší společnosti v důsledku kulturní, hospodářské a sociální politiky byla v minulosti výrazně narušena integrita českého venkova - jednak kolektivizací, násilným přerušením kontinuity duchovního života venkovských lidí, jednak likvidací venkovských malotřídních škol, jako přirozené kulturní instituce s bohatou národní tradicí. V současnosti poklesl v obcích počet dětí, takže obnovení málotřídní školy není mnohdy reálné, zůstává však možnost využít rozvinuté sítě mateřských škol a v jejich rámci rozvíjet kulturní, výchovné a vzdělávací aktivity podle potřeb konkrétní komunity (obce, farnosti). Navrhovaný projekt představuje komplexní řešení přípravy pracovníků, kteří by se uplatnili jako učitelky mateřských škol nebo jako sociálně pedagogičtí a pastorační pracovníci.


Křesťanství

Vyšší pedagogická škola zahrnuje do učebního plánu také předměty teologické. Důvodem k zařazení teologických předmětů do programu Vyšší pedagogické školy je nedostatek náboženského a teologického vzdělání i u křesťanských učitelů a vychovatelů. Protože náboženská výchova je jednou z výchovných složek a stala se volitelným předmětem výuky, je třeba připravit vhodné učitele. Pro děti ve věku mateřské školy a mladšího školního věku preferujeme rozšíření profesní orientace učitele před úzce specializovanou přípravou katechetů.

Klademe si za cíl připravovat a rozvíjet osobnost studentů tak, aby život z víry byl zakořeněn jako každodenní osobní zkušenost. Postupujeme po čtyřech stupních:

  1. společné setkávání, pobyty v přírodě, tábory a hry v nichž uvádíme studenty do společenství věřících a podněcujeme je k hledání Krista
  2. vzdělávání v křesťanské víře
  3. modlitbou skrze Ježíše Krista v Duchu sv. k Otci
  4. studijní předměty vyučujeme v zorném úhlu duchovního života

Duchovní výchova probíhá v osobnostně prožívaném společenství Církve. Zralá osobnost je schopna služby při liturgii, ve farnosti, v Církvi. Zralá osobnost učitele vidí své poslání (nejen zaměstnání) ve službě dětem, zejména těm, kteří to nejvíce potřebují.

Výchova a vzdělání založené na křesťanských hodnotách je důležité i z důvodů míšení kultur v současném světě a ohrožení hodnot naší kulturní tradice. Evropa, jejíž významnou součástí naše země opět je, spočívá kromě antické tradice na tradici křesťanské. Tu je třeba rozvíjet, má-li evropská civilizace zůstat sama sebou, a tak být přínosem v pluralitě názorů a postojů v dnešním světě. Jen člověk zakotvený ve vlastní kultuře a víře může být skutečným partnerem nositelům jiných tradic.

Záměrem školy není ideologizace výchovy, nýbrž rozvíjení staletí trvající tradice, jež stojí v základu dnes obecně uznávaných lidských práv.

Život ve společenství považujeme spolu s ideou trvale udržitelného života pro Vyšší pedagogickou školu ve Svatém Janu za profilující a zásadní. Jednou z příčin současné krize práce ve školní třídě je nezkušenost učitele se životem ve společenství. Protože sám životem ve společenství neprošel, neovládá potřebné způsoby práce se skupinou, obtížně staví společné díle, obtížně vytváří společné rituály a radosti. Propojení školy s internátem dává možnost posilovat vazby společenství i v mimoškolních činnostech (duchovně, ekologicky či pracovně zaměřených). Vyšší pedagogická škola ve Svatém Janu pod Skalou přibližuje studentům život ve společenství následujícími způsoby:


Profil absolventa

Obor pedagogika připravuje odborné výchovně vzdělávací pracovníky pro předškolní a mladší školní věk. Absolventi mohou pracovat jako učitelky mateřských škol (státních, církevních, s integrací dětí se speciálními potřebami). Absolvent se může také uplatnit v církevních zařízeních - v rámci farností, diecézí či řádů. Je připraven pro práci v církevních mateřských školách, může působit ve farnosti při pastoraci rodin s dětmi, vyučovat náboženství na elementární úrovni.

Absolventi mohou poskytovat individuální výchovně vzdělávací péči jednak ve zdravotnických zařízeních (nemocnice), jednak u dětí zdravotně oslabených či postižených v rámci domácí péče (home care). Prohloubené znalosti speciální pedagogiky a praxe ve speciálních zařízeních dávají studentům po absolvování školy možnost pracovat ve speciálních mateřských školách, ve stacionářích a to zejména těch, které jsou zřizovány Charitou či Diakonií. Studium předmětu sociální pedagogika (včetně praxe) dává možnost uplatnění v dětských domovech a družinách, hrových centrech, poradnách pro rodiče pro věk dětí 2 - 10 let.

Absolvent je schopen ve vyjmenovaných zařízeních vykonávat odbornou výchovně vzdělávací a sociální práci (včetně integrace dětí s postižením a dětí z odlišných etnik), podat základní informace a kontakty v oblasti pedagogické, speciálně pedagogické a zdravotní péče v naší republice ve vztahu k dětem předškolního a mladšího školního věku, zvládá základní administrativní úkony, je vybaven základními informacemi v oblasti právní.

Je schopen formulovat a provádět projekty zaměřené na pedagogickou práci, navazovat a udržovat kontakty s dalšími institucemi (i zahraničními). Absolvent rozvíjí také aktivní spolupráci s rodiči a je schopen uspořádat různé osvětové, kulturní a sportovní akce.


Studium

Studium má vysokoškolský charakter a vede své studenty k samostatnému myšlení, kritickému přístupu při vyhodnocování informací z veřejně sdělovacích prostředků, z odborné literatury naší i zahraniční a při aplikaci poznatků z praxe. Studium dává předpoklady pro orientaci v současné kulturní, duchovní i společenské problematice. Teologické disciplíny pomáhají absolventům uspořádat systém mravních hodnot, založený na křesťanském postoji, tzn. vést k poznání a přijetí křesťanských přístupů své svěřence, ale zároveň u některých respektovat jejich odlišnou životní orientaci. Vedle vědomostí a dovedností získávají absolventi také zkušenost s životem ve společenství a jsou vedeni k zodpovědnosti, sociálnímu cítění, stavění společných cílů, ochotě nasadit se pro druhého a společnou věc.

Studium pro obor pedagogika je tvořeno třemi základními oblastmi:

Tomu odpovídá i rozdělení disciplin:

a) odborné discipliny:
pedagogika, metodika, didaktika čtení a psaní, speciální pedagogika, sociální pedagogika, psychologie, sociologie, biologie člověka a základy lékařství.

b) praktické předměty:
český jazyk a literatura (včetně jazykového projevu), cizí jazyk (angličtina, němčina, příp. francouzština), hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní výchova, dramatická výchova, tělesná výchova, občanská výchova, rodinná výchova, dějiny, ekologie, matematika, ekonomika a řízení školy.

c) filozoficko-teologické:
filozofie, etika a morální teologie, úvod do biblické teologie (úvod do Písma, Starý a Nový zákon), úvod do fundamentální a dogmatické teologie, křesťanská antropologie, teologie duchovního života (křesťanská spiritualita), náboženská výchova (výuka náboženství, katechetika a pastorace dětí a mládeže).

K disposici jsou stručné charakteristiky těchto předmětů. Seznam předmětů a jejich hodinová dotace jsou uvedeny v učebním plánu, náplň jednotlivých předmětů v jejich osnovách.


DÚLOS / Svatojánská kolej / Vyšší pedagogická škola: Charakteristika školy, Křesťanství, Profil absolventa, Studium, Formy studia, Charekteristiky předmětů , Učební plány , Osnovy , Zkušební řád , Způsob hodnocení (klasifikace) , Závěr studia , Administrativní údaje .

Autor textu: ???
Úprava do HTML: Petr Heřman
Datum poslední změny: 20.října 1995