Osnovy

Seznam předmětů

(Osnovy předmětů bez vyznačeného odkazu dosud nejsou k disposici.)

a) odborné discipliny

b) praktické výchovy

c) filozoficko-teologické disciplíny

d) nepovinné předměty


Seznam předmětů a jejich hodinová dotace jsou uvedeny v učebním plánu.

K disposici je též stručná charakteristika jednotlivých předmětů oboru pedagogika.


Na vypracování osnov se podíleli:

Eva Bartoňová, Dívčí katolická škola, Praha
Mgr. Jana Fellnerová, JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Praha
PhDr. Rostislav Fellner, CSc. - VÚLHM Zbraslav - Strnady
prof. Jana Fišerová - Střední pedagogická škola, Praha
Luboš Hošek, Charita - Praha
PaedDr. Eva Chudomelová
RNDr. Marcela Kovářová, CSc. - Botanický ústav ČSAV
Ing. Petr Krejčí, politický poradce
P. Vladimír Mikulica
Mgr. Mlada Mikulicová, Katolická teologická fakulta
RNDr. František Převrátil
PhDr. Daniela Rázková, lektorka Národní galerie
PhDr. Anna Ruckerová, archív v Chrudimi
PhDr. et ThDr. Mireia Ryšková, JABOK, Praha
RNDr. Alena Šolcová, MFF UK
PaedDr. Jana Vachulová, Centrum rané péče při České unii nevidomých a slabozrakých


Úprava do HTML: Petr Heřman
Datum poslední změny: 6.prosince 1995