DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon - Obsah NZ

B I B L Í   S V A T ÁTO JSOU VŠECKA SVATÁ PÍSMA
STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA
PODLE VYDÁNÍ KRALICKÉHO
Z LET 1579-1593
BLAHOSLAV
_____________________________________________________________

V PRAZE LÉTA PÁNĚ 1954
K novému vydání připravil Dr P. J. Chráska s Dr M. Kaňákem
a spolupracovníky

Vydalo Ústřední církevní nakladatelství v edici Blahoslav.

Vytiskly Středočeské tiskárny n.p., Praha II, Hálkova 2.

(1. X. 1953)

__________

ÚVODEM K JUBILEJNÍMU VYDÁNÍ
BIBLE KRALICKÉ.

   "Ptejte se na Písma, nebo... tať svědectví vydávají o mně" z Evangelia Janova (5,39) platilo skoro všeobecně v křesťanské církvi až do konce V. století. Jedině v samém Písmu bylo totiž možno hledati a nalézati podstatnou oporu proti mocnému vlivu mnohdy nekřesťansky smýšlející gnose i proti příliš pohádkovému znění tradice. Jedině Písmo, zatím stabilisované v kánon příslušného počtu knih starozákonních a novozákonních, mohlo čeliti i do budoucna rozumářství hellenismem rozrušeného světa i romantismu tehdejších synkretistických mysterií. Jedině z Písma dalo se očekávati, že i nadále poplyne ona živá míza křesťanské lásky, víry, ušlechtilosti a mravnosti do těla stárnoucí církve, které již dlouho chybělo prvotní nadšení z marně očekávané parusie božského Utěšitele. Proto všechno to láskyplné lpění církevních učitelů na Písmu jako jediném prameni o Boží pravdě, v Kristu zjevené a jeho ústy tlumočené světu! "Na Písmo toliko majíce zření, nikoho neposlouchejte, když vám z něho důkazů nepodává", volá zaníceně mučedník Justin (+ 167) v apologetickém Dialogu s Triphonem. A téměř jeho ústy vyzývá církevní Otec Basilius (+ 379) v Knihách proti Eunomiovi křesťany, aby dobře srovnávali řeči učitelů z Písem, a jen které se s ním shodují, přijímali, opačné pak zavrhli! "Neboť zřejmým důkazem nevěry jest, když se nepřijímá, což psáno". Cařihradský biskup Jan Zlatoústý (+ 407) pak přímo již ukazuje, že "povinností všech křesťanů jest opatřiti si bibli, onen pokrm a lékařství duše, zvlášť Nový Zákon, v němž nejpotřebnější učení obsaženo jest", neboť "chceš-li upevněn býti u víře, jen k Písmu se obrať!" Leč další pětisetletý vývoj církve, v němž ke své škodě ztrácela především pečeť bezvýhradné pokory a místo ní přijala pyšný hierarchismus a nucený dogmatismus, kráčel tak zřejmě proti Kristovu duchu obsaženému v bibli, že Písmo přestávalo býti oporou církve. Naopak, bible v rukou křesťana stávala se spíše nebezpečnou zbraní proti upadlé církvi. Proto asi církev nijak ráda neviděla, dostávala-li se bible do veřejného majetku křesťanů; obmezovala její rozšiřování a nejednou se zásadně postavila proti tomu, aby biblický text byl nejširším vrstvám ještě více zpřístupněn překladem latinského úředního znění do jazyků národních.

I. Česká bible před kralickými překladateli.

   Pokřesťanění českého národa datuje se do druhé poloviny IX. století v souvislosti s misií slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje ve Velké Moravě. Dovršuje se však teprve o pět set let později, až s prvními překlady bible do českého jazyka. Plné půl tisíciletí tedy minulo od počátku křesťanské éry u nás, než mohl dosáhnouti své mety národ, jenž byl takřka předurčen k hlubšímu náboženskému životu. Proč tak dlouhé rozpětí? Z mnohých odpovědí stačí jediná odpověď papeže Řehoře VII. (1073 - 1085), kterou dal českému knížeti Vratislavovi na jeho žádost o povolení slovanské liturgie dne 2. ledna 1080, nazývaje český požadavek "marnou zbrklostí", které by mělo býti násilím zabraňováno pouze proto, že lidu některá místa Písma musí zůstati nepřístupna. Církev římská jako jiným překladům nepřála ani českému překladu Písma. Ustoupila-li během doby od svého zamítavého stanoviska, pak jedině proto, že tento ústupek stal se v jejím zájmu i u nás nezbytný. Ženské kláštery české vynutily si překlad žaltáře, to jest bohoslužebné knihy pro hodinky klášterní. Ze starších českých překladů takového žaltáře do češtiny jest zvlášť důležitý t. zv. žaltář Klementinský a nejstarší překlad Proroků. V nich se obráží průpravná práce překladatelská z náhodných gloss zejména z t. zv. žaltáře Glossovaného a přípisků v jiných žaltářích a jejich zlomcích (Musejní, Brněnský, Wittenberský, Poděbradský atd.), aby samy později sloužily spolu s t. zv. evangeliáři neboli správněji lekcionáři za podklad pro nejstarší český překlad t. zv. bible první recense, v níž do úplnosti celému staršímu překladu české bible chyběl asi ještě překlad Janovy Apokalypsy. Z vzácných biblí nejstarší recense jest dochována t. zv. bible Olomoucká, bible Třeboňsko-Litoměřická (Zmrzlíkovská), jež vznikla mezi lety 1409-1416, bible Hlaholská z r. 1416, psaná hlaholským písmem v klášteře Na Slovanech, bible Musejní a Nový Zákon t. zv. Mikulovský, zatím co krásná bible Leskovecká neboli Drážďanská byla r. 1914 zničena při požáru v Lovani. Již tyto bible první recense ve svém celku nepochybně vznikaly asi pod vlivem autority Husovy, určitě však v okruhu Betlemské kaple brala svůj původ t. zv. bible Malá z r. 1406, jež tvoří přechod k biblím t. zv. recense druhé neboli k biblím Husovým. Mezi ně se obvykle počítají dvě bible, příznačné pro dobu husitskou, která si bibli oblíbila více než kterákoliv doba před ní, totiž t. zv. bible Táborská, o níž se vypravovalo, že ji psala nějaká táborská mlynářka, a bible Šafhúzská, kterou tradice přiřkla přímo Husovi, ač v poslední době mluví se o ní dokonce v souvislosti s recensí třetí, k níž mostem jest t. zv. bible Padařovská z let 1432 až 1435. Ostatní bible, které v hojné míře vznikaly v druhé polovině XV. století, jako bible Pernštýnská z r. 1471, bible Dlouhoveská z r. 1475, bible Nymburská z r. 1462, bible Kladrubská, bible Hodějovská, bible Talmberská a jiné, náležející již t. zv. recencsi třetí, ne-li dokonce recensi čtvrté, dosud blíže neurčené. V řadě českých biblí poněkud zvláštní místo zaujímá překlad Starého Zákona z r. 1440, psaný pro mlynáře Tomu z Kutné Hory, jenž jest spolu s iluminačně odlišným Starým Zákonem s kreslenými miniaturami uložen mezi rukopisy pražské universitní knihovny.
   Bible z druhé poloving XV. století představují vlastně asi konečnou úpravu českého biblického překladu, který skoro ve stejném čase přešel do českých biblí tištěných. Vzácným prvotiskem české bible jest t. zv. bible Pražská z r. 1488, ač ji předchází již r. 1475 vydaný Nový Zákon. Druhé tištěné vydání celé české bible bylo uskutečněno r. 1489 v Kutné Hoře, a proto tato bible se nazývá biblí Kutnohorskou. Zvláštního samostatného vydání dočkaly se též Žalmy, které vyšly do r. 1500 asi dvakrát; bohužel, z tohoto dvojího vydání zachoval se toliko jediný exemplář, t. zv. žaltář Bakalářův. Na počátku XVI. století byla vydána českým nákladem v cizině t. zv. bible Benátská z r. 1506, krásná svou typografickou i ilustrační výpravou. Z dalších vydání tištěné české bible jest třeba zde uváděti již jen tisky nejdůležitější, jako byla celá bible t. zv. Kapíhorská neboli Severínova, pořízená v letech 1529 až 1537 tiskařem Pavlem Severinem z Kapí Hory. O kritické vydání řeckého textu novozákonního od Erasma Rotterdamského pokusili se opříti r. 1533 čeští překladatelé Nového Zákona Petr Gzela a Beneš Optát. Podle originálních textů překládal celé Písmo měšťan Jan Vartovský z Varty. Jeho rukopis posloužil však pouze pro vydání Matoušova Evangelia z r. 1532, zatím co ostatní jeho překlad se po smrti Vartovského r. 1559 ztratil. Roku 1540 vyšel ještě český překlad celé bible a pak i zvlášť překlad Nového Zákona u tiskaře Eilchtalera v Norimberku. Když roku 1549 vytiskl první vydání své bible Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventina, zahájil tím imposantní řadu vydání českých biblí. Až do r. 1577 vydal Melantrich celkem pět vydání biblí (1549, 1556, 1560, 1570 a 1577), a poněvadž se Sixtem z Ottersdorfu podnikl ve starých překladech určité změny, byly jeho bible nazývány potupně "Melantriškami". Po smrti Melantrichově r. 1580 přešla brzy jeho tiskárna do rukou rodiny Adamů z Veleslavína, neboť r. 1586 zemřel i Melantrichův syn Jiřík. Daniel Adam z Veleslavína i jeho syn Samuel pokračovali ve vydávání Melantrichových biblí a tak z Veleslavínovy dílny pochází též poslední pražské vydání české bible před bitvou bělohorskou z r. 1613.
   V době, kdy vycházela krásná obrázková vydání biblí Melantrichových, postoupilo biblické studium tak dalece, že "Melantrišky" byly vzhledem k řeckým a hebrejským originálům biblickým po stránce kriticko-textové vlastně již zastaralé. Textové kritice vyšel vstříc již Optát, Vartovský a do určité míry i Sixt, avšak nejvíce ji měli na zřeteli Bratří čeští hned u svých prvních vydání Nových Zákonů z r. 1518 a 1525, pořízených v Mladé Boleslavi péčí Mikuláše Klaudiána a Jiříka Štyrsy. Ovšem teprve poměrně klidné zajištění tiskařské práce bratrské po přenesení jejich tiskárny na Moravu mohlo vydati biblické tisky české v tiskařské i jazykové úpravě u nás dosud nevídané. Jim nemohly se nakonec vyrovnati ani tak vědecky význačné tisky, pořízené českou prací, jako byla r. 1599 v Norimberce tištěná dvanáctijazyčná polyglotta Hutterova ve svém velkém i malém vydání, neboť zatím od r. 1564 vznikl na Moravě znamenitý překlad Nového Zákona od biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava, vydaný v r. 1568 znovu ve zdokonalené formě a v r. 1593 přejatý i do celého slavného překladu biblického t. zv. Kralické Šestidílky, jež se stala nejvýznačnějším činem literárním v t. zv. Rudolfově zlatém věku písemnictví českého mezi lety 1576 až 1620.

II. O vzniku a vydání bible Kralické.

   Již v době t. zv. předchůdců Husových (Konrád Waldhauser, Milíč, Matěj z Janova, Tomáš ze Štítného) stávala se hlavním těžištěm českého národního snažení bible. Lid toužící po opravě hluboko kleslé církve hledal den po dni toužebněji tento nevysychající pramen čistého, evangelicky prostého a řádného života, neboť za zmatků doby byla norma věčného ducha Kristova jediným pevným základem tam, kde selhávala lidská organisace středověké církve. Lid chtěl Písmu rozuměti, proto shledával takřka s neuvěřitelnou trpělivostí všechny ony starší, porůznu rozptýlené a kusé české překlady Písma ze žaltářů, evangeliářů, lekcionářů a vytvářel z nich komplet českého překladu bible, celek arci velmi různorodý a nestejných kvalit. Tím byl položen základ k českému překladu bible t. zv. první recense, která ovšem nemohla vyhovovati již na př. Husovi a jeho stoupencům, zakládajícím své výklady více nebo méně na biblické kritice textu Písma. Jen příliš záhy vypuknuvší spor s církví zabránil Husovi, aby sám nepodnikl úplnou revisi českého překladu bible; přesto však se jí asi zúčastnil aspoň nepřímo, radou a výkladem po pravdě dychtícím svým stoupencům a posluchačům, kteří si opravovali své staré texty tam, kde jim to jejich Mistr naznačil. Tak se asi stal Hus nepřímo původcem druhého českého znění Písma t. zv. druhé recense. Když po Husově mučednické smrti pro pravdu Písma svatého lid český se začal chápati Husova odkazu, t. j. Písma, a četl je, přemýšlel o něm a vykládal si je, došel nejednou i na místech, na něž Hus neupozornil, k přesvědčení, že jest nutno český překlad Písma v zájmu pravdy a srozumitelnosti změniti. Tím byl položen základ ke třetímu znění českého překladu bible neboli k t. zv. třetí recensi. Když pak se po r. 1457 organisovala Jednota bratrská jako společnost budovaná zcela na řádech a životě biblickém, stal se prvním předpokladem zdaru těchto vznešených zásad řádný, do všech podrobností podaný překlad bible v jazyce každému srozumitelném, jenž by jako zrcadlo korigoval každé hnutí, každý počin a každé slovo Bratří. Poněvadž Bratřím šlo pokud možná o přesnost a určitost především v poznání učení Kristova, obrátili svůj zřetel nejprve k Novému Zákonu, a přesvědčivše se o malé spolehlivosti všech jeho dosavadních překladů, latinského znění Vulgáty nevyjímajíc, rozhodli se překládati přímo z kritických, tehdy již hojněji vydaných textů originálních. Práce té, tak namáhavé, chopil se na úřední vyzvání Jednoty její vzdělaný biskup Jan Blahoslav. S "pilností a tak, jak nejlépe mohl a uměl na ten čas", vydal dne 19. července 1564 svůj znamenitý překlad Nového Zákona, jímž překonal všech šestnáct již starších překladů českých nejen kritickou přesností ve slově, ale též uhlazeným slohem a hojnými výklady. Překlad měl takový úspěch, že byl již r. 1568, a to v ještě pečlivější úpravě, vydán znovu.

   Úspěch i radost z dokonalé práce při překládání Nového Zákona podnítily ještě samého Blahoslava k touze, aby stejně pečlivě byl opatřen pro Jednotu též překlad Starého Zákona. Dal se pravděpodobně opět sám do horlivé práce překladatelské, ale při opatřování, srovnávání a vyjadřování textů hebrejských narážel na takové technické obtíže, že bylo nad jeho síly překlad dokončiti. Předčasná smrt Blahoslavova r. 1571 přerušila pak na čas jím započaté dílo, a ačkoliv Blahoslavův nástupce v úřadě biskupském br. Ondřej Štefan získáním několika spolupracovníků, na př. M. Albrechta z Kaménka (+ r. 1617), br. Lukáše Helice (+ 1613), se pokusil dílo dokončiti, překládání brzy uvázlo, neboť zatím r. 1577 zemřel i br. Štefan a ivančická tiskárna bratrská v nastalém pronásledování Bratří se octla ve vážném nebezpečí. Teprve pomocníku a nástupci Štefanovu br. Eneášovi se podařilo překlad Starého Zákona dokončiti, ovšem jedině tím, že nejprve r. 1578 dal přenésti bratrskou tiskárnu do bezpečnějších Kralic na panství bratrských pánů Žerotínů a pak hojnějším doplněním počtu spolupracovníků i jednotnou redakcí díla tak rozsáhlého. V čelo překladatelské práce byl postaven jako redaktor br. Izajáš Cibulka (+ 1582) se sídlem v Ivančicích, jemuž dle určeného pořadí zasílali zpracované části překladu br. Jesen z Lipníka (+ 1594), sám br. Eneáš z Ivančic (+ 1594), br. Jan Efrajm z Prahy (+ 1600), br. Jiří Strejc (+ 1599) a br. Jan Kapito (+ 1589), jenž zrevidované příspěvky ihned dodával do tisku výbornému správci bratrské tiskárny br. Zachariáši Solinovi (+ 1596). Tak se podařilo, že již r. 1579 vyšel první svazek proslulé Šestidílky (Knihy Mojžíšovy), r. 1580 svazek druhý (Jozue až Ester), r. 1582 svazek třetí (Job až Píseň Šalomounova). Náhlá smrt redaktora br. Cibulky r. 1582 sice vydávání bible na pět let přerušila, ale vytrvalostí br. Eneáše, jenž se asi sám ujal nadále redaktorství díla, vyšel r. 1587 svazek čtvrtý (Proroci), r. 1588 svazek pátý (Apokryfy) a po určitém váhání o překladu Nového Zákona vyšel r. 1593 v úpravě br. Jana Němčanského (+ 1598) jako šestý a poslední svazek bratrského překladu bible Blahoslavův Nový Zákon. Veliké dílo celé generace - bible Kralická - bylo dokončeno! V ní bylo dáno českému národu bohatství nepřeberné, pravý poklad slov i moudrosti, jejž po stránce theologické zhodnotil na př. v "Kšaftu" Jan Amos Komenský takto: "Pán Bůh (dílu) tomu tak požehnal, že málo jest ještě národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně a jasně svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli", a o němž se vyjádřil osvícenec Josef Dobrovský, že "máme ve vydání tomto knihu klasickou, kterou by se Čechové slušně spravovati mohli", chtěje tak oceniti především filologický význam bible Kralické.
  Druhé vydání bible Kralické vyšlo v jednom svazku menších rozměrů již r. 1596 a bylo opatřeno rejstříky od br. Vodičky. V témž roce byl znovu vydán též Nový Zákon Blahoslavův. Opraven a doplněn br. Zachariášem Aristonem, dočkal se r. 1601 ještě jednoho vydání. Tehdy už se však začínal též připravovati tisk foliové, jednosvazkové bible Kralické bez poznámek, jenž byl uskutečněn r. 1613. Toto poslední vydání kralické stalo se později základem mnoha vydání dalších, pobělohorských to vydání, tištěných, bohužel, Bratřími v exilu v cizině. O tato vydání bible Kralické se zasloužil její zkrácenou miniaturní úpravou r. 1658 v Amsterodamě poslední biskup Jednoty Jan Amos Komenský, pojmenovav tuto bibli Manuálníkem, a po něm věrnými otisky celé bible zvláště Václav Kleych, Jan Liberda, Daniel Krman, Jan Th. Elsner a jiní. Z těchto vydání pobělohorských, tištěných porůznu v Halle, Brucku, Lubně, Lipsku a Berlíně, zvláštní zmínky zasluhují vydání hallská z r. 1722, 1745, 1766, protože se stala základem vydání bible Prešpurské z r. 1787, biblí z r. 1808 a 1829-32, vydaných Jiřím Pálkovičem, bible Berlínské z r. 1807 a znovu r. 1813, i vzácnější ještě bible Kysecké z roku 1842.

III. Vliv Kralické bible na pozdější překlady biblí českých.

   Kralická bible byla brzy uznána za vzor české řeči spisovné. Její mluvy se dovolávali nejen spisovatelé z řad Bratří, ale též spisovatelé utrakvističtí, luteránští, ba i katoličtí. Nemůžeme se proto diviti, že jejímu vlivu neunikly ani pozdější překlady českých biblí, a i když jejich ráz byl sebekatoličtější, jejich mluva sebevýlučnější, jejich forma sebecírkevnější, všechny v podstatě se při nejmenším textově opíraly o bibli Kralickou všude tam, kde těžké čtení originálu zkomolilo latinské převedení Vulgáty a znemožnilo tak řádný překlad do jazyka národního, u nás samozřejmě českého. A tak všechna pobělohorská vydání katolických biblí, jako jesuitský překlad bible t. zv. Svatováclavské v prvním nákladu z let 1677 až 1715 i v druhém nákladu z r. 1769 až 1771, dále překlad Durychův a Procházkův z r. 1786 a 1804, překlad Poláškův a Ditrichův, později Bezděkův a Frenclův, i překlad Sušilův atd., stály více méně pod vlivem bible Kralické.

   Když totiž jesuita Matěj Václav Šteyer (+ 1692) se svým řádovým bratrem Jiřím Konstancem (+ 1673), bývalým protestantem, a za technické spolupráce jesuity Jana Barnera (+ 1708) pracovali na překladu bible Svatováclavské, opírali se o bibli Benátskou z r. 1506, o dvě rukopisné bible a - kde si nevěděli s překladem latinského textu Vulgáty rady -, odvážili se sáhnout ke kacířské bibli Kralické. Že tomu opravdu tak bylo, svědčí nepřímé doznání obou překladatelů v Předmluvě k bibli Svatováclavské, kde doslovně praví o bratrském překladu, že "zdá se míti na některých místech dobrý a Písmem míněný smysl s dobrou češtinou ...", a pak hlavně důkaz ze srovnání obsahů a poznámek Šestidílky s katolickým textem starozákonních proroků a novozákonních epištol Pavlových, Petrových, Janových a Apokalypsy a s ním souvisící připomínky v Předmluvě překladatelů bible Svatováclavské ke čtenáři, kde jest uvedeno, že "některá slova, která jiní v textu položili a k lepšímu vyrozumění Písma Svatého sloužiti mohou, místy s jinými znameními jsou přisazena ...".
   František Faustin Procházka (+ 1809) vydávaje r. 1778 s Fortunátem Durychem na vyzvání císařovny Marie Terezie Nový Zákon, řídil se nejprve zcela jen biblí Svatováclavskou. Když však brzo viděl, že jest v ní mnoho chyb a omylů pro neznalost řečtiny, hebrejštiny a i češtiny u jejích překladatelů, opravoval v ní o své újmě, kdekoliv a pokud mohl. Opravy ty provedl z větší části podle textu bible Kralické, o které pak r. 1782 napsal, že "vlastenecká řeč česká nemá nic výtečnějšího nad onen poklad, kterýž Bratří z řeckého a hebrejského textu první ze všech nesmírnou patnáctiletou prací vyvedli...". Když pak r. 1786 Procházka již sám přikročil k vydání Nového Zákona, čerpal z bible Kralické ještě více. V Předmluvě k svému překladu tehdy napsal: "Nebojte se soudu polo a méně učených..., že některému starému čtení způsobu (t. j. bratrskému) před latinským obecným jsem přednost dal...". Ovšem, když r. 1804 vydával bibli po třetí - nyní již celé Písmo - pokročil v církevních hodnostech tak, že bylo by bývalo pod jeho důstojnost přiznat to, k čemu se jako prostý řádový profesor hlásil zcela veřejně, že totiž v nejednom případě se při svém překladu opřel o bratrskou bibli Kralickou, ač srovnání obou textů nás o tom nenechává ani dost málo na pochybách.

   Bible zvaná Česká z r. 1851, po druhé vydaná r. 1857, má za základ bibli Procházkovu z r. 1804 a tím přejala do sebe i text bible Kralické. Bible vydaná Frenclem a Desoldou r. 1864 dovolává se jako svých předloh bible Benátské z r. 1506, bible Pražské z r. 1537, bible Norimberské z r. 1540, bible Svatováclavské z r. 1677 až 1715 a Procházkova Nového Zákona z r. 1788. Kralická bible, z níž bylo též mnoho čerpáno, jak dosvědčuje srovnání, jest pominuta mlčením. Innocenc Antonín Frencl (+ 1862), jenž zpracoval z bible část starozákonní až do Přísloví, opírá se většinou o bibli Kralickou všude tam, kde pod čarou záhadně mluví o hebrejském významu překládaného slova. Jan Nep. František Desolda (+ 1885), pokračovatel Frenclova vydání bible, opírá se při svých slovních formulacích též nejednou o kralický text biblický. Bible zvaná Bezděkova se v textu i ve výkladech blíží Kralické Šestidílce ještě více. Prof. Šmaha o ní napsal, že "jest co do textu zcela a zplna bible šestidílná Kralická". Moravský překladatel František Sušil (+ 1868) pak upravil svůj biblický překlad, jak dosvědčuje (r. 1866) v úvodu do Nového Zákona, dle správné zásady, že "starý překlad (t. j. bratrský) zachoval, pokud stačiti se zdál...". Při tom správně měl na zřeteli, že Bratří při překladu mohli se opříti o kritické texty polyglotty Komplutenské, Antorfské, on však měl již za podklad nejmodernější pečlivé texty, na př. Lachmannův a Tischendorfův. V tom byl hlavní pokrok jeho překladu, ač si musíme přiznat, rozbíráme-li kriticky oba texty, že bratrští překladatelé překládali někde texty srozumitelněji česky, než jak činil učený Sušil.
   Od konce XIX. století vzniká stále větší zájem o nový, dobrý, moderní mluvě přizpůsobený překlad bible z původních jazyků hebrejského a řeckého. Z českých překladatelů a upravovatelů Písma vynikají zvláště Mlčoch, Sýkora, Borový, Lenz, Hejčl, Sedláček, Dvořák, Hrozný, Heger, Karafiát, Žilka, Souček, Kovář, Merell, Col, Sicher, Šrámek atd. Posuzovati však jejich překlady a jejich textové vztahy k bibli Kralické vlastně se již vymyká z rámce posuzování bezprostředního vlivu bible Kralické na překlad českých biblí.

IV. K našemu vydání bible Kralické.

   Pořadatelé tohoto vydání Kralické bible ujali se s radostí významného úkolu, dáti dnes do rukou českého věřícího člověka Písmo svaté, aby mu bylo ukazatelem cesty k budování opravdové zbožnosti a zároveň mravní oporou k plnění všech úkolů, které před něho staví nově se rodící svět sociální spravedlnosti a vytouženého míru. Věřící člověk, který bere své náboženství opravdově a vážně, neobejde se bez tohoto průvodce svého vnitřního života. Platí tu v plné míře slova českého předchůdce Husova, učeného "pařížského Mistra" Matěje z Janova, jenž napsal, že bible je to, kterou si zamiloval a kterou nazval přítelkyní a nevěstou svou, ano matkou, a která neodstoupila od něho až do stáří a kmetství, ani na cestě, ani doma, ani v zaměstnání, ani v prázdni.
   Jubilejní rok 1953, kdy uplyne 360 let od dokončení tisku posledního svazku Kralické Šestidílky, je k našemu novému vydání podnětem nad jiné naléhavým a čestným. Bylo k němu použito textů Kralické bible, které připravila a vydávala Česká biblická práce v Kutné Hoře v letech 1940, 1945 a 1952 bez starých kralických výkladů a poznámek, se závěrečnými vysvětlivkami jmen vlastních,vah a měr. Čtenář tak dostane proslulou Kralickou bibli z let 1579-1593 v jednom svazku, a to ve větší části nákladu i s Apokryfy. Vydáváme text, předmluvu k prvnímu dílu, úvody k jednotlivým knihám, sumy nad kapitolami a konkordancie; označení jednotlivých částí kapitol a nedělních čtení a epištol jest vyjádřeno v našem textu tučnými písmeny na začátku verše.
   Kraličti dbali, jak sami poznamenávají, aby "text český byl čistý, vlastní, srozumitelný, obyčejný, vážný". Do textu také vědomě a zúmyslně, což by se v původním nenalézalo, přidáno není, i když "byla o to péče, aby i nejmenší slovíčko, bez něhož řeč česká buď zdála by se neplná neb nesrozumitelná,..... menší literou do textu položeno bylo". Tato slova, která Kraličtí tiskli menší literou, jsou v textu našeho vydání vytištěna kursivou. Vydáváme text v novodobém pravopisu, zvlášť pokud se týče délek samohlásek; tvaroslovné odchylky necháváme, rovněž v psaní souhlásek, zejména některých skupin souhláskových, zachováváme způsob starobylý. Pokud se týče změn v textu, drželi jsme se zásady, kterou si dali při vydávání bible Kraličtí, aby byl text "srozumitelný", a nahradili jsme pouze slova dnes nesrozumitelná nebo ta, která dnes znamenají něco jiného, a v těch případech užili jsme, pokud to bylo možné, výrazů, které mívají Kraličtí na okraji nebo jimiž přeložili tato slova jinde.

Biblí Kralická z let 1579-1593 jest po druhé světové válce ve svém celku vydávána nyní vlastně ponejprv. Jest dílem veliké lásky a péče vydavatelské i podpory se strany odpovědných činitelů našeho lidově demokratického státu, kteří tím vycházejí vstříc náboženské potřebě věřící části českého lidu; v mračnech nově hrozících bouří válečných jest i tento čin znamením našeho úsilí o mír, o jehož možném zabezpečení jsme pevně přesvědčeni a pro nějž z hlubin opravdové své víry společně všichni pracujeme. Kéž by tedy tato kniha byla českému věřícímu člověku tou každodenní oporou v jeho pracovním úsilí, Slovem potěšení a posílení po jeho práci a cestou k Bohu v Ježíši Kristu.

V Praze, léta Páně 1954.

VYDAVATELSTVO

DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon - Obsah NZ