Na své www stránce vás vítá

Ekologické centrum

ve Svatém Janu pod skalou

Přehled ekologických projektů ve Svatém Janu pod skalou (1995 - 2000)


Projekt komplexní revitalizace celé klášterní zahrady (parku)

Zahrnuje odstranění náletových dřevin, případně uhynulých, prosychajících a poškozených dřevin, dosadbu nových dřevin a komplexní obnovu zeleně v souladu s funkční rozrůzněností jednotlivých částí parku v návaznosti na projekty zpracovávané Vyšší pedagogickou školou a Centrem ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou (viz dále).

Termín: březen 1995 - prosinec 1996


Projekt "Živá učebnice ekologie" v obvodových částech klášterní zahrady (parku)

Zahrnuje vytvoření demonstračních objektů sadařství (ukázky roubování a štěpování), vinařství, včelařství, léčivek a typických zástupců genofondu rostlin NPR Karlštejn v rámci ekosystémově pojatých expozic, dále obnovu historického skleníku a zbudování bezbariérové naučné stezky.

Termín: květen 1995 - 1997


Projekt "Za zdravým životním stylem"

Zahrnuje organizování škol v přírodě a prázdninových pobytů dětí zaměřených na ekologické hry, seznamování s přírodními pozoruhodnostmi regionu (národní přírodní rezervace) a způsoby jejich ochrany, ale také hudební a výtvarné činnosti a zdravou výživu. Tyto akce budou probíhat ve spolupráci Vyšší pedagogické školy s externími lektory; po vyřešení bezbariérového přístupu (výtah) též s možnou účastí rodin s handicapovanými dětmi.

Termín: srpen 1995 - průběžně


Projekt "BÝT ne MÍT"

Zahrnuje rozvoj tradičních rukodělných aktivit, často s využitím přirozených přírodních materiálů, včetně například práce na hrnčířském kruhu, pletení ze slámy, tkaní apod.; podpora těchto dovedností má nejen podpořit odvahu k vykročení ze spotřebního způsobu života, ale může sloužit i jako dobrá pracovní terapie

Termín: srpen 1995 - průběžně


Projekt ukázkového chovu hospodářských zvířat na pravém břehu potoka za budovou Eko-Centra (čp. 2), včetně prostoru řízeného ohniště

Zahrnuje vytvoření farmářského koutku s ukázkami chovu běžných i méně běžných druhů hospodářských a domestikovaných zvířat, vytvoření prostoru řízeného ohniště (včetně alternativy přístupu přemostěním potoka lávkou) a zpřístupnění stodoly pro praktické ukázky řemeslné a rukodělné venkovské výroby.

Termín: červenec 1995 - 1997


Projekt obnovy barokního parku v centrální části klášterní zahrady (parku)

Podle instrukcí daných Památkovým ústavem středních Čech zahrnuje zpracování detailního architektonického plánu rekonstrukce barokního parku a jeho postupnou realizaci v centrální části klášterní zahrady, včetně obnovy kašny, zídek, obvodové zdi a celého trávníkového parketu.

Termín: listopad 1995 - 1998


Projekt výzkumně-výchovných zařízení Bio-Centra u lokality Na mlejnku (okolí čp. 16)

Zahrnuje založení ploch experimentálních pozemků a skleníků jako výzkumně-výchovné základny Svatojánské koleje pro cílený výzkum (včetně studentských diplomových prací) a praktickou demonstraci možných biotechnologických a ke přírodě šetrných postupů, jako např. pro mykorrhizní inokulaci semenáčků lesních dřevin pro zalesňování ploch po lomové činnosti v CHKO Český kras nebo imisně silně exponovaných lokalit v našich pohraničních horách.

Termín: 1995(?) - 1999


Projekt rekonstrukce Eko-Centra (čp. 2) jako osvětového, výzkumného a vzdělávacího střediska

Zahrnuje zpracování projektu a vlastní rekonstrukci objektu, jenž bude sloužit jako zázemí pro veškeré ekologické výchovné a výzkumné aktivity ve Svatém Janu pod Skalou se speciálním zaměřením na praktickou propagaci myšlenek trvale udržitelného rozvoje a ochrany přírody v národní přírodní rezervaci Karlštejn. Zbudování přednáškového sálu, laboratoře i zajištění přiměřené ubytovací (i stravovací) kapacity v rámci objektu umožní široké využití při pořádání školení a kursů pro zájemce, postgraduály i školy v přírodě ve spolupráci se Správou CHKO Český kras, jež tu uvažuje o zřízení své expozitury.

Termín: 1996 - 2000


Biotechnologie pro trvale udržitelný rozvoj: mykorrhizace, explantátové kultury, hydroponie

(projekt výzkumně-výchovných zařízení Bio-Centra při Vyšší pedagogické škole a Centru ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou)

Projekt směřuje k založení ploch experimentálních pozemků a skleníků jako výzkumně-výchovné základny Svatojánské koleje pro cílený výzkum (včetně studentských diplomových prací ) a praktickou demonstraci možnýchbiotechnologických a ke přírodě šetrných postupů, jako je např.:

Prvořadým cílem projektu je velice názorné a výchovné předvedení ukázek toho, co jsou to biotechnologie a jak mohou přispívat k řešení řady vysoce aktuálních ekologických problémů. Pro tento účel bude vypracován systém rozměrných barevných panelů názorně demonstrujících principy jednotlivých biotechnologických postupů. Tyto panely, umístěné jak uvnitř skleníkových zařízení, tak i v rámci venkovních pokusných ploch, budou doplněny praktickými ukázkami pozitivního i negativního ovlivňování těchto biotechnologických postupů, včetně vytvoření konkrétních možností pro návštěvníky takováto ovlivnění navozovat či simulovat.

Příklady:

V těchto a dalších případech je projekt postaven na myšlence být vtažen do ekologicky výchovného programu tím, že si sám odpozoruji a vyzkouším, co způsobí stres a co navrací zpět k životu . Pod vedením instruktora tak lze být účasten nejen malého vědeckého experimentu, ale současně i získat osobní zkušenost toho, jak biotechnologie může podpořit trvale udržitelný rozvoj života na této zemi.


Autor textu: ???
Úprava do HTML: Petr Heřman
Datum poslední změny: 13. prosince 1995