Hodnota a hodnocení v PCA

OBSAH


Předmluva

Myšlenky obsažené v následujících úvahách vznikaly a krystalizovaly během rogeriánských dialogů a po nich.

Mými partnery v těchto dyádách nebo triádách mi byly (střídavě nebo najednou) Stázka - manželka mého přítele - a Alena, manželka moje vlastní. Oběma ženám patří v této chvíli můj dík.

Tato práce je vytvořena jako hypertextový dokument ve formátu HTML, což je běžný formát používaný při publikování na Internetu. K jeho prohlížení je zapotřebí nějaký WWW-browser, což jest nástroj všem WWW-surferům důvěrně známý, ostatním uživatelům PC běžně dostupný.


Úvod


I. Pojmy

Tuto první části práce věnuji pojmům, které pro mě mají v PCA zásadní důležitost. I když k jejich vymezení nepoužiji matematicky exaktních definic, budu se snažit dát najevo, co pro mě samotného znamenají, jak jim rozumím, čím jsou pro mě důležité.


PCA

"PCA" je zkratkou "Person Centered Approach", tj. "Přístup zaměřený na osobu". Tímto způsobem se běžně označuje psychoterapeutický přístup, který vypracoval Carl R. Rogers. Podle jeho jména se často pro PCA používá název "rogersovská" (někdy "rogeriánská") psychoterapie.

Během PCA výcviku nám bylo umožněno opakovaně prožívat půvab celé PCA terapie, tkvící ve skutečnosti, že nutné a postačující podmínky správně probíhající PCA terapie jsou, stejně tak jako Grácie, právě tři: kongruence, akceptace, empatie.

C.R.Rogers svými výzkumy ukázal, že uvedené tři podmínky jsou nutným podmínkami každé terapie (nejenom "rogersovké"). V poslední době se někteří autoři pokouší universalitu těchto podmínek zpochybnit; to však není můj případ.


Rogeriánský rozhovor

Pojmem rogeriánský rozhovor míním situaci, kdy dva nebo více jeho účastníků spolu hovoří způsobem "PCA"
Během výcviku jsme mohli poznat a zažít různé formy takového rozhovoru:

 1. skupina - typicky v kruhu spolu hovoří obvykle 5 - 20 lidí (buď "malá skupina" anebo "komunita"), přičemž cca 1 - 3 lidé zde zaujímají úlohu facilitátorů.

 2. empatická laboratoř (tzv. "labák") - typicky se jedná o skupinu tří lidí, z nichž v první části hovoří dva z nich: jeden představuje "klienta" a druhý "terapeuta"; třetí osoba ("supervisor" - může jich být i více) jejich rozhovor mlčky sleduje a po jeho skončení jim oběma (ve druhé části "labáku") dává zpětnou vazbu.
  V průběhu řady takových "labáků" se obvykle dbá na to, aby každý frekventant cyklicky procházel všemi třemi úlohami.
  Empatickou laboratoř chápu zejména jako průpravu na vlastní:

 3. terapeutický rozhovor terapeuta s klientem, ke kterému v praxi zřejmě dochází nejčastěji - tj. situaci intimního (důvěrného) rozhovoru dvou lidí, ve kterém jsou od počátku stanoveny jejich role: role klienta, který je v určitých problémech, a ve snaze po jejich řešení vyhledá pomoc u jiného člověka, který tak apriori přejímá roli terapeuta.

Poprvé jsem zde použil slovo role, a to jako určité vyhrocení pojmu úloha. Určitý nesoulad je totiž v tom, že PCA se sám ve své podstatě brání situacím, ve kterých by lidé "hráli nějaké role" - naopak, ve znaze o autenticitu (kongruenci) mají být sami sebou. Avšak i když se PCA snaží (v oposici k jiným psychoterapeutickým přístupům) odstup klienta a terapeuta minimalizovat, v praktickém rozhovoru zůstává minimálne jakési "hraní reziduálních rolí" - tj. "role klienta" a "role terapeuta" a není záhodno, aby během rozhovoru k výměně těchto rolí docházelo: míra terapeutovy kongruence je omezena tím, že během rozhovoru nemůže klient místo svých problémů začít řešit problémy terapeuta.

V PCA si terapeut nemusí hrát na "všemocného mága, který má moc vyřešit klientovy problémy" - naopak může připouštět, že i on sám má své problémy - ale nemůže připustit, aby se centrum hovoru přesunulo z klienta na terapeuta.

V počátečních dobách nazýval Rogers svůj přístup "CCT" - Client Centered Therapy - terapie soustředěná na klienta - tak, aby zdůraznil důležitost jeho subjektu a jeho suverenity. Na rozdíl od jiných přístupů zde člověk s problémy přestal být označován lehce pejorativním slovem "pacient", ale dostal se v našich očích na úroveň "klienta", čímž mělo jeho postavení ztratit onen mírně degradující přídech - nicméně stále v názvu přetrvávají obě asymetrická slovíčka, "klient" a "terapie": Klient je ten, kdo terapii potřebuje, a terapeut je ten, kdo tuto terapii nabízí - zcela analogicky podle intencí volného tržního hospodářství, řízeného poptávkou a nabídkou: Na jedné straně (profesionální) psychoterapeut, na druhé jeho klientela. Asymetrická role vztahu je potvzena následným finančním tokem (mzdou, honorářem, pojistném atd.) ve směru od klienta (poplatníka) k terapeutovi.

Nicméně i když by terapeutický rozhovor probíhal ve zcela nezištném prostředí, např. mezi přáteli, vždy je zde apriori dána asymetrie vztahu, vymezující klientovu a terapeutovu roli:

Tuto třetí situaci považuji za typickou pro PCA skupinu, která zpravidla začíná mlčením nebo příliš nezávaznými řečmi, během nichž dojde k "vynoření" (emergenci?) nějakého (přesněji: něčího) problému. Přesněji: V kontextu situace se někdo ze skupiny odváží předložit skupině svůj problém a čeká na to, jak bude přijat(a) (on/ona se svým problémem). A za přijetí se většinou považuje, že jeden nebo více lidí ze skupiny vhodně zareaguje. Pokud takové přijetí není schopen v tu chvíli nikdo ze skupiny vhodně vyjádřit, "zafunguje" facilitátor (je to jedna z jeho úloh).

(Někdy už při začátku skupiny je jasné, který její člen zaujme "roli klienta" - tj. role jsou rozdány už předem. Avšak zpravidla jsou předem určeny pouze role facilitátorů.)

Asymetrie vztahu klient-terapeut (pomineme-li výše zmíněné rozdíly komerční povahy):

klient: terapeut:
může/musí: "může všechno" musí "být PCA"
odpovědnost: za sebe / za svůj problém za sebe - aby byl "PCA"

Odpovědnost


PCA učí, že odpovědnost má každý sám za sebe. Terapeut nemůže přebírat odpovědnost za svého klienta - tak jako on má odpovědnost sám za sebe a za své činy - a v tomto smyslu nemá terapeut odpovědnost za pacientův problém a jeho zdárné vyřešení, nicméně má odpovědnost za to, že se bude chovat profesionálně správně - tj. "bude PCA". Tj. terapeutova kongruence musí zahrnout nejen "být sám sebou" jako člověk, ale "být sám sebou" i jako terapeut, tj. musí se umět identifikovat s touto terapeutovou rolí. Klient nemusí dávat adekvátně najevo svoje pocity - má bytostné právo na to, nedávat je anebo je zkreslovat apod. Každý dělá tak, jak umí: o klientovi se předpokládá, že neumí, o terapeutovi, že umí.

Postupně začal Rogers svůj způsob terapie zaměřené na klienta (CCT) označovat jako "PCA" - Person Centered Approach - přístup zaměřený na "osobu".


Poznámky

Grácie
Tři bohyně půvabu


Literatura


Verse

001 út 24.02.98 6.1 kB (v T602) "Hodnota a hodnocení v PCA":
 	Předmluva, poznámky: Rogeriánský rozhovor
002 po 02.03.98 7.0 kB (v HTML) Poznámky: Odpovědnost
003 út 10.03.98    místo poznámek - kapitoly

Verse

001 út 24.02.98  6.1 kB (v T602)
    - název práce: "Hodnota a hodnocení v PCA":
 	- Předmluva
    - Poznámky: Rogeriánský rozhovor

002 po 02.03.98  7.0 kB (v HTML)
    - Poznámky: Odpovědnost

003 út 10.03.98 13.2 kB
    - Místo poznámek - kapitola "Pojmy"
    - Obsah - důsledné tagování pojmů 
    - Současná struktura dokumentu - členění na oddíly 

: Obsah Předmluva Úvod Pojmy: PCA Rogeriánský rozhovor (skupina, empatická laboratoř, terapeutický rozhovor terapeuta s klientem, role, asymetrie vztahu) Odpovědnost Poznámky Verse 004 ne 15.03.98 - nový oddíl Appendix (kontexty, konotace): filosofie, teologie, lékařská etika, etikoterapie (Tato verse zůstala nedokončena.)

Autor HTML textu: Petr Heřman Počato: úterý 24.února 1998 Datum poslední změny: