[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ / Česká provincie / Pražský sbor]


Milé sestry a bratři,
vážení přátelé,

upřímně Vás zdravíme v tomto předvánočním čase a věříme, že i v době, kdy se plní poštovní schránky pozdravy a blahopřáními od příbuzných a známých, Vám přijde i náš sborový dopis vhod. Tím spíše doufáme, že tento list přinese povzbuzení a potěšení těm, kteří budou ve svém osamocení jen vzpomínat na své nepřítomné milé.

Chceme nejdříve zaměřit svou pozornost na část z biblické zvěsti, která hovoří o podstatě vánoční události, která je oprávněně označována jako EVANGELIUM = dobrá zpráva:

Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno IMMANUEL, to jest přeloženo "Bůh s námi". (Matoušovo evangelium 1, 22 - 23)

Celý vánoční příběh zůstává namnoze přikrytý temnou nocí. Dodnes si různé věci nedokážeme vysvětlit (snad právě proto se tolik soustřeďujeme na ty věci okrajové). Ale opravdu překvapujícím a skutečným zázrakem je právě to vánoční poselství, že Bůh je s námi. Tomu nejsme schopni porozumět. Kdo se na sebe nedívá jen růžovými brýlemi pochvalné soběstřednosti, kdo pozná své skutečné postavení před Bohem - postavení člověka, který je ve vzpouře proti svému Stvořiteli, ten v úžasu zvažuje, proč Bůh nestojí proti nám?!? Vždyť my jsme se pokoušeli prosazovat svou vůli... my jsme opovážlivě pohrdali Božími řády - a ze své odpovědnosti se nemůžeme vyvléci. Nemůžeme nijak nahradit či odčinit to, co jsme způsobili. A tak, když se díváme kolem sebe, vidíme vyrůstat trpké ovoce svých myšlenek, slov a činů a spatřujeme až nenávratně rozbité vztahy, nenaplněnou touhu po smyslu života, zneklidněné svědomí, na něž není léku... (dosaďme si zde jeden každý svá trápení, nebo svou povrchnost...)

Ano, v takové chvíli se vskutku musíme začít divit tomu vánočnímu zázraku: BŮH S NÁMI. On je na naší straně. Nezůstává nyní nad námi jako bdělý pozorovatel a přísný soudce. Nestaví se ve svém oprávněném zármutku a velkém rozhořčení proti nám, aby dal průchod své spravedlnosti... On nejde ani lhostejně mimo nás jako ten, který nechce mít nic společného s těmi, kteří o něj nedbají. Nic takového: Přišel Immanuel = Bůh je s námi. Vstoupil do naší bídy, aby nám byl vždycky a ve všem blízko. Abychom už nikdy nemuseli být sami, ponecháni bez pomoci. On chce jít s námi, aby nás doprovázel, aby nás vedl, aby nás provedl skrze všechny nesnáze života i smrti. To je největší zisk a největší radost vánoc: Bůh s námi - abychom my nebyli sami, ale mohli být už teď i pak na věčnosti s Bohem. V jeho stálé přítomnosti, neseni jeho mocí, obklopeni jeho láskou, vyzbrojeni jeho nadějí, zahrnuti jeho radostí. Ano, takový může být náš život: Bůh s námi a my už ne sami, ne proti Bohu, ale S BOHEM.

Taková je základní nabídka vánočního obdarování. Jestliže ji nepřijmeme, pak vždycky zůstaneme o to nejpodstatnější ochuzeni. Ze všeho nejvíc Vám tedy přejeme, abyste s důvěrou přijali Ježíše Krista, který je jediným spojením mezi námi a Bohem a který není lhostejný k žádné naší bolesti a trápení.

K našemu SBOROVÉMU POZDRAVU přikládáme leták z produkce Brněnské tiskové misie. Je zaměřen na aktuální téma: Vánoce přicházejí - necháme je odejít? Vybízíme Vás, abyste si udělali během těchto svátečních dní chvilku času a toto poselství si v klidu a bedlivě pročetli. Ovšem nejen očima - ale i srdcem. A pokusili si upřímně zodpovědět otázku, zda jste se již setkali s Pánem Ježíšem, popřípadě zda chcete, aby se tak stalo...

Mnozí z Vás si vzpomínají, že jsme v Letním pozdravu vybízeli ke sbírce na pomoc postiženým na Moravě. Chceme Vám proto oznámit, že jsme na dvě konkrétní adresy lidí, kteří potřebovali pomoc, mohli odeslat po 15 000 Kč, které jsme mezi sebou shromáždili. Jeden z nich v poděkování napsal: "Jsem hluboce přesvědčen, že Vaše dobré skutky jsou i zhůry sledovány s milostivou libostí." Radujeme se, že jsme mohli alespoň nějak přispět tam, kde bylo potřeba.

Jak bývá zvykem, oznamujeme shromáždění, která se u nás v období svátků a na přelomu roku konají:

Rádi bychom připomněli, že pravidelně každou neděli je u nás od 9.00 nedělní shromáždění (a zároveň probíhá dětská besídka). Mládež se schází v akademickém školním roce ve středu od 18 hod. Ve čtvrtek se koná biblická a modlitební hodina od 17.30.

Ohlašujeme, že v našem sboru promluví host PhDr.Z.Vojtíšek v neděli 25.LEDNA od 13.30 hod na téma Náboženská situace v naší zemi.

Budeme slyšet o náboženských skupinách, které jsou až destruktivní, ale na pořad přijdou také "nenáboženská" náboženství a otázky různého léčitelství... Jsme přesvědčeni, že zcela nutně potřebujeme v této oblasti získávat informace pro svou orientaci v nepřehledném terénu!!!

Ke všem setkáním, která ve sboru pořádáme, Vás upřímně zveme. Zároveň chceme potvrdit nabídku soukromých rozhovorů a osobních návštěv. Prosíme, abyste se neostýchali a ozvali se písemně či telefonicky na naši adresu v případě zájmu či v době nemoci a pod.

Rovněž chceme informovat, že prostřednictvím našeho sboru můžete získat bible, duchovní literaturu a také sbírku biblických veršů pro každý den v roce = známá HESLA Jednoty bratrské.

Pro nadcházející čas Vám přejeme mnoho radosti, pokoje a osobní, hluboké prožití toho, co nám ze své lásky dobrotivý Bůh dal a dává. A v Novém roce nechť Vás doprovází Boží dobrota. Kristovu blízkost Vám vyprošujeme slovy apoštola Jana:

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází.

Rada starších & kazatel Bohumil Kejř

Jednota bratrská Hálkova 5
120 00 Praha 2
tel.: 24 94 18 70

* Prosíme, povšimněte si změny telefonního čísla! *

Chceme poděkovat všem, kteří si jednak uvědomují, že řádné členství v církvi přináší i finanční odpovědnost. Děkujeme těm našim přátelům, kteří tímto způsobem myslí na sborové potřeby. S vděčností jsme na výši finančních přísoěvků zaznamenali, že někteří z Vás porozuměli, že tak, jak obecně rostou ceny, potřebuje i náš sbor víc prostředků než v předchozích letech.

Přikládáme složenku, kterou můžete použít pro zaslání členského příspěvku či dobrovolného daru.


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ / Česká provincie / Pražský sbor]