[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ / Česká provincie / Pražský sbor]

LETNÍ POZDRAV
1 9 9 7

ČLENŮM A PŘÁTELŮM
SBORU JEDNOTY BRATRSKÉ V PRAZE


Milé sestry a bratři,
vážení přátelé
,

srdečně Vás zdravíme a přejeme Všem radostný a pokojný čas, ať jej trávíte na jakémkoli místě. Pociťujeme potřebu rozesílat náš sborový POZDRAV nejen před církevními svátky, ale především v tuto dobu, kdy se o prázdninách náš sborový život silně redukuje a vpodstatě zůstávají jen nedělní bohoslužby, při nichž je účast spíše menší. Proto Vás chceme alespoň tímto způsobem oslovit, připomenout naši širokou sborovu rodinu (tento Pozdrav rozesíláme na více jak 100 adres), v neposlední řadě potěšit a povzbudit ty, kteří jsou dlouhodobě nemocní, opuštění a kteří nemají možnost přicházet do společenství Božího lidu. Ale chceme Vás také informovat o plánovaných pravidelných shromážděních i mimořádných akcích. Přijměte tedy tento dopis jako projev našeho upřímného zájmu o každého z Vás.

V biblickém zamyšlení se chceme soustředit na poselství Hesla pro měsíc červenec:
"Hospodine, já miluji obydlí domu tvého
a místo příbytku slávy tvé"
Žalm 26, 8

Člověk, který bolestně poznal lidskou faleš, sobectví a zlovolnost se před Hospodinem vyznává, že s tím nechce mít nic společného. Že se nejen nechce podílet na takovém jednání, ale že před tím hledá ochranu v Boží přítomnosti. A je zřejmé, že žalmista hovoří o jeruzalémském chrámu ("při tvém oltáři se držím, Hospodine"). Tam hledá zastání, tam prožívá Boží milosrdenství, tam se seznamuje s Boží pravdou, která se mu stává spolehlivým ukazatelem na cestě života. Jestliže si něco na tomto světě zaslouží, abychom se k tomu upjali, abychom si to zamilovali, pak je to "obydlí domu Božího".

Jak doslovně se však můžeme podle tohoto textu orientovat? Není to jakási slepá ulička?! Vždyť víme, že tento jeruzalémský chrám byl ještě v dobách před naším letopočtem několikrát poničen a nakonec v r.70 po Kristu zcela zrušen Římany. Kam tedy směřovat svou naději? Kam upírat své očekávání a odkud vyhlížet Boží pomoc?

Apoštol Pavel ujišťuje, že Hospodin nebydlí v chrámech vybudovaných lidskou rukou, ale že On je každému z nás velice blízko. Ano, to je základní poselství biblického zjevení o Ježíši Kristu = Bohu, který je s námi. Který vstoupil mezi nás, porušené lidi v porušeném světě, který sdílí s námi veškeré trápení, bolest, pokušení, osamocení... Je s námi - a přece jeho přítomnost prožívá pouze ten, kdo u něho hledá pomoc, kdo se v jeho učení seznamuje s Boží vůlí, kdo následuje jeho kroky, kdo se jeho příkladem řídí.

Je pravda, že díky Bohu se nám otevírá úžasná naděje, která přesahuje nejvzdálenější obzory naší představivosti. Nejde nám však pouze o pozemskou existenci. Apoštol Petr napsal ve svém dopise: "Podle Božího slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost." Je velikou vzpruhou nezáviset pouze na tom, co můžeme prožívat a mít jen teď a zde... Zároveň však se křesťané nesmí upínat jen k tomu nadcházejícímu věku. Náš život nesmí být nečinným čekáním či planým sněním o tom, co jednou přijde. Už nyní má být zřetelné, že oni mají "nebeské občanství" a podle jeho norem žijí. Tedy: nemohou očekávat nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost, jestliže už nyní nemilují spravedlnost, neusilují o ni a neprosazují ji.
"A my jsme poznali, a uvěřili o lásce, kterouž Bůh má k nám. Bůh láska jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá a Bůh v něm." 1J 4, 16


Rádi bychom Vás jen ve zkratce informovali o ohlašované SBOROVÉ RADĚ, která se konala 16.3.97

O financích se tentokrát hodně hovořilo jak vzhledem k investicím, které byly v našem sborovém domě konány (ve 3.patře proběhla rekonstrukce a byly vybudovány hostovské pokoje a náklady převýšily 300.000 Kč) * ale také vzhledem k situaci, kdy se církve v naší vlasti chystají na samofinancování, což bude nesnadná záležitost, při níž se ukáže, jaký je náš vztah k církvi.

V rozhovoru bratr biskup A.Ulrich uvedl, že je třeba mít na paměti, že se nestaráme jen o náš vlastní sbor, ale např. i o Ústředí celé církve. Zdůraznil, že již za války naše církev existovala jen z příspěvků od členů.

Rada starších se na Vás obrací s prosbou, abyste nám dali vědět, budete-li chtít např. v době nemoci nebo nějaké obtížné situaci návštěvu či nějakou pomoc. Víte, že je náš sbor rozptýlen a bez Vaší spolupráce nemůžeme mít dostatečný přehled o tom, kde bychom mohli být nápomocni ať duchovně či prakticky.


Uvádíme zde rovněž kratičký výtah z POSELSTVÍ sborům, které vzešlo z XX.SYNODU české provincie Jednoty bratrské, který zasedal 12.-14.6.97
V radosti a vděčnosti jsme zahájili synod ordinací pěti nový diakonů: J.Kriegela (Chrastava), M.Bukovského (Nové Město p.Sm.), T.Růžičky (Frýdlant), V.Samka (Znojmo) a D.Heřmana (Hrádek n.N.). Následovalo přijetí nového sboru v Novém Městě p.Smrkem, který byl dosud součástí sboru ve Frýdlantu. Děkujeme za to Pánu a přejeme novému sboru hodně sil a Božího požehnání.

Milí bratři, milé sestry! Vyzýváme Vás slovy synodního kázání: dejte sami sebe Bohu, abyste byli darem pro své bližní. Kristus je nám příkladem dávání v lásce a horlivosti. Vyznávejme spolu s Pavlem: "Bůh je mocen rozhojnit při nás každý dar milosti, abychom měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek." V následujícím čase budeme vděčni za Vaše modlitby a podněty v naší společné práci. Pán Vám bohatě požehnej.


Jistě i Vy v této době intenzivně myslíte na všechny, kteří byli postiženi záplavami a podle svých možností jste i přispěli na humanitární pomoc. Jako sbor bychom ještě chtěli společně udělat sbírku a zaslat ji některému konkrétnímu křesťanskému sboru nebo rodině. Během září budeme ve sboru ohlašovat, kam svůj příspěvek zašleme.


Oznamujeme, že pravidelná nedělní shromáždění jsou od 9.00 hod. Od září při nich bude probíhat opět i nedělní škola (besídka) pro děti.

Po prázdninách začneme s biblickými hodinami ve čtvrtek 18.září - a budou pak pokračovat každý týden od 17.30 hod.

Konfirmační cvičení zahájíme v sobotu 13.9. v 10 hod.

Zvláště pak upozorňujeme, že v neděli 21. září budeme slavit 95 let otevření naší modlitebny. Zveme Vás srdečně na dopolední bohoslužby i odpolední s program, který začíná ve 14.30 hod. Přihlaste se, máme-li Vám zajistit oběd v restauraci.

Na sobotu 11.října připravujeme
SBOROVÝ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD.
Tentokrát máme namířeno do Kutné Hory, na hrad Sión, do Sázavského kláštera. Těšíme se, že se opět náš výlet vydaří. Máte-li zájem, je možné se přihlásit a případně pozvat své přátele.

Upřímně Vás ke všem shromážděním, ostatním setkáním i mimořádným akcím zveme.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi Vámi.

Rada starších & kazatel Bohumil Kejř
Jednota bratrská
Hálkova 5
120 00 Praha 2
tel.: 24 22 24 80


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ / Česká provincie / Pražský sbor]