DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon              B I B L Í S V A T Á

                _________

	           PODLE PŮVODNÍHO
	          VYDÁNÍ KRALICKÉHO
              z roku 1579-1593.

                _________ 

                V KUTNÉ HOŘE.
              ČESKÁ BIBLICKÁ PRÁCE.
               LÉTA PÁNĚ 1940.


          TISKEM DR. ED. GRÉGRA A SYNA V PRAZE.															

                 _________

  Tento přepis biblického textu je volně šiřitelný a neprodejný;
  jeho jakákoli část nesmí být předmětem obchodu.
  Může být šířen pouze za cenu obvyklou u přenosových médií.

  Vlastní text (biblický obsah a smysl) je zakázáno jakkoli svévolně
  měnit (viz Zj 22,18.19). Lze jej však podle potřeby používat bez
  odkazů.

! Naleznete-li v přepisu biblických textů nebo v tomto návodu překlep(y),
! uvědomte o tom prosím na pražském tel. čísle: 81013109,
! nebo elektronickou poštou na:  pilat@nkp.cz

 ========================================================================
 Přepis jednotlivých biblických textů se nachází ve verzi beta2
 dosud bez strojové kontroly syntaxe a sémantiky odkazů podle bodu 13b.
 ========================================================================


1) Kódování češtiny v přepisu
2) Biblické prameny
3) Formát přepisu
4) Pomocné odkazové (konkordanční) znaky
5) Pravidla pro jednoznačné zacházení s odkazovými znaky a závorkami []
6) Seznam odkazových zkratek biblických knih
7) Pravidla pro použité oddělovací znaky v odkazech
8) Komentované ukázky přepisu s vysvětlivkami
 (zavedená konvence zkráceného zápisu odkazů)
9) Změny v číslování části verše (přečíslování - posunutí veršů)
10) Chybějící odkazové znaky ve verších
11) Variabilita ve značení doplněných odkazů
12) Komentovaný návod (tzv. kuchařka) k tvorbě přepisu
 (a vysvětlivky možného chybného čtení odkazů v pramenech)
13) Nástroje na kontrolu odkazů
14) Na přepisu se podíleli

 	  ----------------------------------------------------   Poznámky k přepisu biblického textu do elektronické podoby:


1)   Kódování češtiny v přepisu

    Přepis je pořízen v kódu Kamenických. Překódování textu lze přímo
 provést programem dia.exe (viz 15b), pokud jsou použity společné odkazové
 znaky pro KAM i LAT2 podle 4a,b.
 Většina konvertorů kódových stránek pro češtinu ignoruje původní
 použité odkazové znaky (s hodnotami nad 127 dekadicky). Tehdy nutno
 použít nahrazení znaků vhodným editorem (např. MS DOS edit).

        ------------------------------------------


2)   Biblické prameny:
a)
- Veškeré vsuvky - podklad "BIBLÍ SVATÁ PODLE PŮVODNÍHO VYDÁNÍ KRALICKÉHO
 Z ROKU 1579-1593 vydala ČESKÁ BIBLICKÁ PRÁCE v Kutné Hoře Léta Páně 1940",
 tiskem Dr. Ed. Grégra a syna v Praze - tištěné kurzívou
 (kromě stručných obsahů nad každou kapitolou) jsou v elektronickém
 přepisu uzavřeny do lomených závorek < >.

 Biblický obsah elektronického textu je převzat z tohoto vydání.
 Pokud byly v přepisu provedeny změny, potom v dodatku jsou přehledně
 uvedena původní znění s prameny.

 Součástí tohoto přepisu je i dodatek.txt podle souboru obsahnz.txt.
 Do přepisu jsou zahrnuty i odkazy (konkordancie), které se vyskytují
 v níže jmenovaných vydáních Bible Kralické.

 (V případě použití textu na WWW je nutno po konverzi do příslušného
 kódu (např. 1250) dát pozor na lomené závorky a odkazové znaky.
 Znaky uzavřené do lomených závorek jsou považovány za instrukce jazyka
 HTML.)

b)
- Zahrnuty jsou rovněž odkazy vydání "BIBLÍ SVATÁ PODLE VYDÁNÍ KRALICKÉHO
 Z LET 1579-1593" edice BLAHOSLAV (Ústřední církevní nakladatelství)
 v Praze r. 1954.

 Prameny podle 2a) a 2b) jsou pro jednoduchost dále označovány písmenem A.
 (Tímtéž písmenem je označena první řada odkazových znaků, viz bod 4a).

c)
- Odkazy v hranatých závorkách [] jsou doplněny z "BIBLÍ SVATÁ PODLE
 POSLEDNÍHO VYDÁNÍ KRALICKÉHO Z ROKU 1613", znovu vydaného nákladem
 Biblické společnosti v Praze II, Lípová 15, pro Synodní radu českobr.
 církve evangelické r. 1941.
 (Jde o tzv. standardní Kralickou verzi 1613, která byla dosud nejvíce
 vydávána.)

d)
- Během přepisu je přihlédnuto rovněž k vydání "BIBLÍ SVATÁ"
 "TEXT KRALICKÝ Z ROKU 1613 PODLÉ PŮVODNÍCH TEXTŮ OPRAVENÝ", nákladem
 "BRITICKÉ I ZAHRANIČNÉ SPOLEČNOSTI BIBLICKÉ" r. 1922 v Praze.

 Prameny podle 2c) a 2d) jsou pro jednoduchost dále označovány písmenem B.
 (Tímtéž písmenem je označena druhá řada odkazových znaků pro doplněné
 odkazy, viz bod 4b).

            ----------------------


3)    Formát přepisu:

a)
  Odkazy jsou od vlastního biblického textu odděleny minimálně dvěma
  mezerami a mohou stát na samostatné(ých) řádce(kách). Přepis
  biblického textu je formátován na 1 mezeru mezi jednotlivými slovy
  s maximálně 64 znaky na řádce (včetně mezer a odkazů).

b)
  Formát textu je velice podobný tištěné verzi (stránka však není
 rozdělena do dvou sloupců; první verš v kapitole je vždy označen
 pořadovým číslem 1. z důvodu následného jednoduššího počítačového
 zpracování; v uvedených pramenech první verš číslován není; počáteční
 písmena veršů nedělních čtení nejsou psána odlišným typem písma)
 a přepis lze využít pro další zpracování následujícím způsobem:

- použít všechny uvedené odkazy bez ohledu na původ
- vybrat odkazy pouze z 1. vydání
- vybrat pouze samotný biblický text bez ohledu na odkazy

 Způsob implementace odkazů je kompromis. Byl zvolen vzhledem k tomu, že
 všechny čtyři uvedené prameny jsou co do obsahu odkazů unikáty - odkaz
 v jednom z nich se nemusí vyskytovat v žádném z ostatních.

             ----------------------4)    Pomocné odkazové (konkordanční) znaky:

 Pomocnými odkazovými znaky a hranatými závorkami jsou vyznačeny ukazatele
 do textu.

a) Pořadí znaků původních odkazů A - pro 1. vydání z r. 1579-1593:

     pořadí  znak  společný  hodnoty znaků přes klávesu ALT
         původní  KAM,LAT2   a numerickou klávesnici
                    ASCII    v editoru
             		      T602(Kam) 
 
      1.    °    -    248   45  168   45
      2.    =    =     61   61   61   61
      3.    +    +    240   43  160   43   
      4.    #    #     35   35   35   35


b) Pořadí znaků doplněných odkazů B - pro poslední Kralické vydání
 z r. 1613:

      1.    ^    ^     42   94   42   94
      2.    ~    ~    236  126  188  126   
      3.    ÷    ÷    246  246  166  166
      4.    *    *    223   42  152   42


c) Přepis po konverzi do LAT2 lze načíst např. do Windows aplikací
 (Write, Wordpad, Word) importem -jako textový dokument-
 zvolit formát MS-DOS. Znak s hodnotou 246 je potom nutné vhodně
 nahradit, jinak máme obvykle co činit s přehlasovaným o, apod.
 Podobně je nutno nahradit znaky 174 " " a 175 " ", blíže viz bod 9.


d) V případě nedostačujícího počtu odkazových znaků, mohou být tyto
 zdvojeny. Po "vyčerpání" posledního v pořadí jednoduchého znaku
 např.: "*" následuje použití zdvojeného znaku prvního v řadě
 (v tomto případě řada B), tedy "^^" .
 Analogicky totéž platí i pro znaky z řady A.

e) Dojde-li k tomu, že odkazové znaky ve vydání A i ve vydání B
 ukazují na totéž místo v textu, potom v přepisu dochází k "překrytí" znaků
 B znaky z řady A (jsou vidět pouze znaky A). Dojde-li pouze k částečnému
 překrytí (v textu jsou znaky z obou řad), potom další již viditelné
 (nepřekryté) znaky B začínají vždy v pořadí od znaku, který následuje
 za znakem naposledy překrytým, což má za následek například to, že
 znaky B nemusí vždy (znaky z řady A jsou vždy souvisle za sebou bez
 vynechávání některých znaků z řady) začínat prvním znakem v pořadí "^".
 
 Vybrané příklady jsou v bodu 8b).

             ------------------


5) Pravidla pro jednoznačné zacházení s odkazovými znaky a závorkami []:

a) Libovolný znak může být společný pro více odkazů.

b) Znaky ukazující na místo podle vydání B, mohou být uzavřeny do
  hranatých závorek např.: [^], pokud bezprostředně následující odkaz
  je společný pro obě vydání.
  Takový odkaz je stále ještě spřažen se znakem (který není uzavřen v [])
  podle bodu a) a ukazuje tedy zároveň na dvě různá místa (z vydání A
  i z vydání B) v rámci jednoho verše (viz vysvětlivky 8).

c) Znak uzavřený do závorek spolu s odkazem, např.: [^Ž 65,8], ukazuje
  na místo v textu pouze podle vydání B (je doplněn z vydání B).

 Podrobnosti jsou uvedeny opět v 8b).

               -------------


6)  Seznam odkazových zkratek
 jednotlivých biblických knih a způsob označování odkazů byl pro
 jednoduchost odvozen podle Biblického slovníku A. Novotného.

a)  Starý Zákon:

Gn Genesis (První kniha Mojžíšova)    Kaz Kniha Kazatel
Ex Exodus (Druhá kniha Mojžíšova)    Pís Píseň Šalomounova
Lv Leviticus (Třetí kniha Mojžíšova)   Iz Proroctví Izaiáše proroka
Nu Numeri (Čtvrtá kniha Mojžíšova)    Jr Proroctví Jeremiáše proroka
Dt Deuteronomium (Pátá kniha Mojžíšova) Pl Pláč Jeremiášův
Joz Kniha Jozue              Ez Proroctví Ezechiele proroka
Sd Kniha Soudců             Dn Proroctví Daniele proroka
Rt Kniha Rut               Oz Proroctví Ozeáše proroka
1S První kniha Samuelova         Jl Proroctví Joele proroka
2S Druhá kniha Samuelova         Am Proroctví Amosa proroka
1Kr První kniha Královská         Abd Proroctví Abdiáše proroka
2Kr Druhá kniha Královská         Jon Proroctví Jonáše proroka
1Pa První kniha Paralipomenon       Mi Proroctví Micheáše proroka
2Pa Druhá kniha Paralipomenon       Na Proroctví Nahuma proroka
Ezd Kniha Ezdrášova            Ab Proroctví Abakuka proroka
Neh Kniha Nehemiášova           Sf Proroctví Sofoniáše proroka
Est Kniha Ester              Ag Proroctví Aggea proroka
Jb Kniha Jobova             Za Proroctví Zachariáše proroka
Ž  Kniha Žalmů              Mal Proroctví Malachiáše proroka
Př Kniha Přísloví


b)    Nový Zákon:

 (! Změna: V biblickém slovníku A. Novotného je epištola Filipenským
  značena "F", zde je použito označení "Fp"; blíže viz bod 12k)

Mt Evangelium s. Matouše        1Tm První epištola s. Pavla k Tim.
Mk Evangelium s. Marka         2Tm Druhá epištola s. Pavla k Tim.
L  Evangelium s. Lukáše         Tt Epištola s. Pavla k Titovi
J  Evangelium s. Jana          Fm Epištola s. Pavla k Filemonovi
Sk Skutkové s. apoštolů         Žd Epištola s. Pavla k Židům
Ř  Epištola s. Pavla k Římanům     Jk Epištola s. Jakuba
1K První epištola s. Pavla k Korint.  1Pt Epištola s. Petra
2K Druhá epištola s. Pavla k Korint.  2Pt Epištola s. Petra
Ga Epištola s. Pavla k Galatským    1J První epištola s. Jana
Ef Epištola s. Pavla k Efezkým     2J Druhá epištola s. Jana
Fp Epištola s. Pavla k Filipenským   3J Třetí epištola s. Jana
Ko Epištola s. Pavla k Kolossenským   Ju Epištola s. Judy
1Te První epištola s. Pavla k Tessalon. Zj Zjevení s. Jana
2Te Druhá epištola s. Pavla k Tessalon.

            ------------------------7)   Pravidla pro použité oddělovací znaky v odkazech:

a) Znak ";" se musí vyskytovat k oddělení (i ve zkrácených zápisech)
 jednotlivých odkazů.
         Např.:              L 6,24;12,15;18,24
         nebo:              L 16,9;[12,33]

b) Znak "." se musí vyskytovat při oddělování jednotlivých veršů, patří-li
 tyto do společné kapitoly.
         Např.:              [Mt 25,1n;Zj 19,7.8.9]

c) Znak "," se musí vyskytovat pouze při oddělování kapitoly a verše
 v rámci jednoho odkazu. (Malé písmeno "n" z předchozího příkladu ukazuje
 na následující verše ve 25. kapitole evangelia podle Matouše, tedy
 na Mt 25,2 a další kontextově spjaté).

   -----------------------------------------------------------


8)    Komentované ukázky přepisu s vysvětlivkami:

 (V těchto ukázkách -pouze koncept- není vždy dodržen počet znaků na
 řádku (64). Úplnou představu o formátu (viz bod 3) lze získat z již
 hotových přepisů, které je možno na požádání obdržet.)

a) Následující ukázka Mt 3,17 přibližuje smysl přiřazení odkazových
  (konkordančních) znaků:

 17. A aj, <zavzněl> hlas s ^nebe řkoucí: Tentoť °jest ~ten můj milý Syn,
v němž mi se dobře zalíbilo.     °[^]17,5;Mk 1,11;9,7;L 9,35;Ko 1,13
                     [^]2Pt 1,17;[~]Iz 42,1;[~Ž 2,7]

 Odkaz [~Ž 2,7] je doplněn z vydání B a se znakem "°" nijak nesouvisí.
 Znaky [^] a [~] naznačují, že bezprostředně následující odkazy
 ukazují ve vydáních B na místa v textu takto označená. K těmto odkazům
 se ještě vztahuje znak "°", a tudíž ukazují zároveň na takto označené
 místo textu ve vydání A. Jinak řečeno - odkazy [^]17,5;[^]2Pt 1,17
 a [~]Iz 42,1 se vyskytují v obou vydáních, nicméně ve vydáních A ukazují
 na místo označené znakem "°" .
 Znak "°" je v této ukázce společný pro všechny odkazy, kromě [~Ž 2,7].


b)     Vysvětlivky ke zkrácenému označování odkazů:

 Zkrácený odkaz 17,5 z předchozího příkladu ukazuje do textu právě aktuální
 biblické knihy, tedy Mt 17,5 (protože je to vůbec první odkaz na řádce);
 zatímco zkrácené odkazy =25,26 a +29,35 v následujícím příkladu Mt 1,2
 ukazují na kapitoly 1. knihy Mojžíšovy, tedy Gn 25,26 a Gn 29,35.

 2. Abraham zplodil °Izáka. Izák pak zplodil =Jákoba. Jákob zplodil +Judu
a bratří jeho.           °Gn 21,[2].3;=25,26;+29,35;[L 3,34]


	  ------- ! ke zde zavedené konvenci ! -------

 V tomto přepisu zavedená zjednodušující konvence označování odkazů
 předpokládá, že určující pro zkratku knihy je vždy bezprostředně
 předcházející odkaz (v různých pramenech tomu tak být nemusí, viz bod 12k).
 Následují-li další odkazy, kde chybí zkratka knihy, tato se dědí
 od předcházejících odkazů, respektive od právě aktuální knihy, a to bez
 ohledu na závorky [] a oddělovací znaky (viz 7). Je tomu tak dokonce
 i tehdy, když odkazy bez zkratky knihy pokračují na následující
 samostatné řádce (totéž platí i pro odkazové znaky řady A; odkazové
 znaky řady B jsou však děděny pouze u odkazů v hranatých závorkách,
 kteréžto odkazy bezprostředně pokračují na nové řádce).
 Znaky řady B předřazené odkazům (uzavřené takto: [^]Zj 2,4 nebo
 [...;~]Mt 3,6 apod.) !nejsou! děděny, ale podle potřeby se vždy znovu
 opakují (např.: °[^]Zj 3,3;[^]Ef 1,7; nebo =[^]Mt 2,6;[L 3,5] kde L 3,5
 je spojen s "=", nikoli však s "^"). Odkazové znaky uzavřené takto:
 [÷Ef 2,8;... se samozřejmě dědí.
 Varianty značení jsou v bodu 11.

 Další ukázka ze Sk 7,8 usnadňuje objasnění dědění zkratky knihy:

 8. I °vydal jemu smlouvu obřízky. A tak <on> =zplodil Izáka, a obřezal
 jej osmého dne, a +Izák <zplodil> Jákoba, a Jákob #dvanácte patriarchů.
                           °Gn 17,10;=21,2.[3]
                           +25,26;#29,31n;35,5

 Tudíž odkazy začínající +25,26 a další, ukazují rovněž do Genesis, nikoli
 do Skutků.

 V další ukázce z 1K 14,20 je děděna zkratka knihy z hranaté závorky
 a výsledek odpovídá ... =Mt 18,3 
 Odkazový znak "=" je děděn i na následující řádku, tedy =1Pt 2,2 

 20. Bratří, °nebuďte děti v smyslu, ale =zlostí buďte děti,
 smyslem pak buďte dospělí.   °Ef 4,14;[Ž 131,2;Mt 11,25];=18,3
                             1Pt 2,2

 Podobně v dalším příkladu z 1K 13,12 je děděn odkazový znak "~"
 i pro odkaz na následující řádce, začínající [Mt 5,8;... 

 12. Nyní °zajisté vidíme v zrcadle <a> skrze podobenství, ale
tehdáž ~tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám,
÷tak jakž i známostí obdařen budu.    °2K 3,18;[5,7;~Ž 17,15]
                        [Mt 5,8;÷1K 8,3]

 Ve 2Te 3,9 odkaz [Mt 10,10] se na další řádce bezprostředně nenachází
 za odkazem ... ~1K 4,16] a tudíž je implicitně spojen se znakem "°"
 stejně jako odkaz 1Te 2,6 :

 9. Ne jako bychom °neměli k tomu práva, ale ~abychom se vám za
příklad vydali, abyste nás následovali.    °1K 9,4.[6;~4,16]
                       1Te 2,6;[Mt 10,10]
                 ----


c) Zkrácený odkaz [^32] v následujícím příkladu (Mt 6,8) ukazuje na verš
 právě aktuální kapitoly (tedy Mt 6,32 doplněný podle vydání B z r. 1613):

 8. Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ^ví Otec váš, čeho jest vám
potřebí, prve nežli byste vy ho prosili.              [^32]


d) V následujícím příkladu (Mk 9,41 je pomlčkou vyznačen zkrácený zápis
  pro větší rozsah veršů v kapitole:

 41. I báli se bázní velikou, a pravili jeden k druhému: Hle kdo jest
tento, že i vítr ^i moře poslouchají jeho?   [^Ž 65,8;89,9.10;107,25-29]


e) Pokud se odkazujeme na celou kapitolu, je to vyznačeno jako ve Zj 12,1
 písmenem "c" za číslem kapitoly:

 1. I ukázal se div veliký na nebi: Žena oděná ^sluncem, ~pod
jejímiž nohama byl měsíc a na jejíž hlavě byla koruna dvanácti
hvězd.                [^Iz 54c;Ga 4,27;~Mal 4,2]


 V případě, že se v konkordanciích odkazujeme pouze na celé kapitoly
 souvisle následující za sebou, je použit zkrácený zápis jako ve Zj 11,6
 kde jsou uvažovány spojitě celé kapitoly 8 až 10 (v 2. knize Mojžíšově):

 6. Tiť mají ^moc zavříti nebe, aby nepršel déšť za dnů
proroctví jejich; a mají moc nad ~vodami, obrátiti je v krev,
a bíti zemi ÷všelikou ranou, kolikrát by koli chtěli.
             [^1Kr 17,1;18,1;Jk 5,17;~Ex 7,19.20;÷8c-10c]


f) V odkazech do krátkých knih, které mají pouze jednu kapitolu,
 je číslování uvedeno i s číslem kapitoly 1; např.:  Ju 1,25 místo jen 
 "Ju 25", což bude patrně vhodnější při strojovém zpracování textů.

     ----------------------------------------------------9)   Změny v číslování části verše (přečíslování - posunutí veršů)

a)  Jestliže ve vydání B došlo k přečíslování části verše vzhledem
 k vydání A, je toto vyznačeno dle následujícího příkladu
 (znaky vyznačující posunutí vpřed " " dekadicky 175 a vzad " "
 dekadicky 174 působí méně rušivě jak v KAM, tak i v LATIN 2,
 a téměř intuitivně):

 9. Bez Zákona zajisté hřích mrtev <jest>. Jáť pak byl jsem
živ někdy bez Zákona, ale když přišlo přikázání, hřích ožil,
 a já umřel.

 Předchozí text ve verši Ř 7,9 před znakem " " se ve vydání B nalézá
 ve verši předcházejícím.
 Text za znakem " " do konce verše lze ve vydání B najít ve verši
 následujícím.

 Podobný způsob je použit, když poslední nebo první verš kapitoly
 z A je v B přečíslován do sousedních kapitol - verš na začátku,
 resp. na konci kapitoly z A se v B ocitne na konci kapitoly předešlé,
 resp. na začátku kapitoly následující vzhledem k A. Např. 1K 10,34 :

 34. Následovníci °moji buďte, jako i já Kristův.
       °4,6.[16];Fp 3,17;1Te 1,6;2Te 3,9;[Ef 5,1;Žd 13,7]

 1. list Korintským v 10. kapitole A má 34 veršů, kdežto B jich
 má pouze 33. V kapitole 11. je tomu zase naopak (verše se nemohou
 ztratit :-)


b) V odkazech na tentýž text u různých pramenů můžeme obdržet různé
 "souřadnice".
 Pokud ve vydání B došlo k přečíslování (posunutí) veršů v celé kapitole
 o jedničku výše oproti vydání A, je to opět vyznačeno znakem " ",
 a to na začátku řádku předcházejícím vlastní text. Podobně je to
 s přečíslováním vzad s tím, že je použit znak " ". Příklad je z 1K 11 :


...před vlastním textem nejdříve bývá sumář kapitoly...
 
 1. Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte,
a jakž jsem vydal vám ^ustanovení, <tak je> zachováváte.
                          [^23;15,1.3]

 přičemž první verš z A je v B uvedený jako druhý; první verš v B je
 převzat z kapitoly předcházející (jedná se o posunutí - přečíslování všech
 veršů v kapitole).


c) Alespoň jeden ze znaků přečíslování (" ", " ") se nachází v těchto
 verších:
 Mt 6,22;L 10,38;24,43;J 1,38;14,2;Ř 3,22.25;7,9;1K 10,34;1K 11 na začátku,
 Tt 1,2.3
            --------------------------10)     Chybějící odkazové znaky ve verších:

 Ve vydání A se nacházejí některé verše s odkazy, kde vůbec chybí
 odkazové (konkordanční) znaky. Je tomu snad kvůli širšímu obsahovému
 propojení s odkazovanými verši, kde nebyl brán zřetel pouze na shodná
 nebo podobná vyjádření, ale na celou kontextovou příbuznost.
 Toto značení je konkrétně použito v pramenech 2a), 2b).
 Stejně jsou značeny i odkazy, které se nevyskytují v žádném
 z použitých pramenů a jsou přidány během přepisu biblického textu
 do elektronické podoby.
 Příklad z L 9,37 :

 37. Stalo se pak druhého dne, když sstupovali s hory, potkal jej zástup
mnohý.                          Mt 17,14;Mk 9,14

             ----------------------
               


11)   Variabilita značení doplněných odkazů:

   Doplněné části konkordancií mohou být uzavřeny mezi hranaté
   závorky např. i takto v L 15,20:

 20. I vstav, šel k otci svému. A když ještě °opodál byl, uzřel
jej otec jeho, a milosrdenstvím hnut jsa, přiběh, padl na šíji
jeho, ~a políbil ho.       °Ef 2,13.[17;Sk 2,39;~2S 14,33]

 nebo v L 9,48:

 48. A řekl jim: °Kdožkoli přijal by dítě toto ve jménu mém,
^mneť přijímá; =a kdož by koli mne přijal, přijímá toho, kterýž
mne poslal. +Nebo kdožť jest nejmenší mezi všemi vámi, ~tenť
bude veliký.      °Mt 18,4.[^5;^]Mk 9,37;=L 10,16;Mt 10,40
      Mk 9,36;[^]J 13,20;1Te 4,8;+Mt 20,26;[~23,11;L 18,14]


v 2Tm 1,3:

 3. Díky činím Bohu, °jemuž sloužím, jako i předkové <moji>,
v svědomí čistém, <z toho,> že =mám na tě ustavičnou ^pamět na
svých modlitbách ve dne i v noci,     °Sk 22,3;Ř 1,9;Fp 3,3
                         =1Te 3,[^6].10

 a obdobně jinde, např. v bodu 8.

 ========================================================================
12)        Komentovaný návod (tzv. "kuchařka")
     k tvorbě přepisu Bible Kralické 1. vydání 1579-1593.

 Tento návod neberte jako dogma. Máte-li vhodnější způsob,
 jak jednodušeji dosáhnout téhož, neváhejte. Vlastní praxe je obvykle
 jednodušší než detailní otrocký výpis pokynů.

a) Naskenován je kompletní SZ a NZ. Převod do textu v kódu Kamenických
 byl proveden pomocí OCR programu Recognita 2.0 A+

b) Soubor vzorek.txt je strojově načten a nekorigován na ukázku
 pro představu, jak vypadá výstup ze skeneru. Tento vzorek obvykle bývá
 k dispozici s tímto návodem.

c) Pro editaci je použit dostupný editor T602, např. verze 3.0.

d) K dispozici je soubor t602.kfg, který nastavuje editor na požadované
 parametry (šířka stránky, odsazování, atd.), a makro pomoc.mak
 - překopírovat do adresáře, kde se nachází t602.exe.

e) Pro získání představy práce na přepisu je nezbytné obeznámit se
 s částí již hotových knih a pročíst potřebné pasáže tohoto návodu.

f) Zdrojový text (ze skeneru) se nejprve přizpůsobí (zodstavcuje atp.)
 programem asciidoc.exe např.:  asciidoc gn.txt gn.602
 kde gn.txt je naskenovaný text ("polotovar" přepisu) a gn.602 je již
 text programem upravený.

g) Některé knihy jsou již ručně zpracovávané a předchozí operaci
 na ně není nutné aplikovat. Pozná se to podle úpravy, menšího množství
 chyb oproti výstupu ze skeneru a konkrétně podle seznamu na konci tohoto
 souboru - bod 14c.

h) Poté se upravený text ručně koriguje podle uvedeného pramenu (viz bod 2)
 tak, že nejprve samotný biblický text ve verši, potom se přidají odkazové
 znaky, dále původní a přidané odkazy (konkordancie) se zarovnáním odkazů
 podle pravého okraje doplněním alespoň dvou mezer zleva.

i) Odkazové (konkordanční) znaky se zapisují pomocí číselného kódu na
 numerické klávesnici (viz bod 4) při (po celou dobu "ťukání" číslic)
 stisknuté klávese ALT. Po uvolnění klávesy ALT se znak (např.: ~)
 objeví na řádce, kde se nacházel kurzor.
 - Lze též použít makra pomoc.mak, které lze načíst pomocí menu
 F10, Text, Makra.., Načtení. Odkazové znaky se potom zapisují
 současným stiskem kláves Ctrl-F1 pro znak "°" až Ctrl-F4 pro znak "#",
 a Shift-F1 pro znak "^" až Shift-F4 pro znak "*" - nutno vyzkoušet.

j) Nejsou-li k sehnání všechna uvedená vydání Bible (viz bod 2), postačí
 odkazy doplnit podle dostupné tzv. standardní verze z r. 1613.

         
  -------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-------------

k) K vyvarování se chybných interpretací odkazů při čtení různých
  biblických pramenů:

 - Obvykle se v pramenu 2c nalézá značení odkazů způsobem
 např. v Sk 7,8
           ^1Mojž.17,10.+k.21,2.^^k.25,26.++k.29,31násl.

 a jinde např. v Sk 6,8 je odkaz:
                            k.2,43;5,12

 kde v Sk 6,8 na první pohled jde zřejmě o právě čtenou kapitolu.
 Ukázka ze Sk 7,8 však znamená podle námi zavedené konvence značení:

                    °Gn 17,10;=21,2;+25,26;#29,31n

 Výsledek chybné interpretace Sk 7,8 může vypadat takto:

                  °Gn 17,10;=Sk 21,2;+25,26;#29,31n

 V opraveném vydání podle 2d je použito značení jako např. v 1K 10,16 :

                         ^Mat.26,26.27.+1,9
 Podle naší interpretace to znamená:
                         °Mt 26,26.27;=1K 1,9

 - Občas je v odkazech vyd. B použito značení Fil. x,x a jinde
 Filip. x,x kdy v obou případech jde o totéž - Filipským.
 Doporučuji překontrolovat příslušný biblický text.

 - V pramenu 2a je použito značení (jako např. v Mt 20,16) :

                xk.19,30.Mar.10,31.Luk.13,30.^k.22,14

 což narozdíl od značení v předchozích příkladech ve skutečnosti
 (a zároveň ve smyslu naší označovací konvence) znamená:

                  °19,30;Mk 10,31;L 13,30;=Mt 22,14

 V případě nejasností odkazy vždy srovnejte s příslušným biblickým textem,
 zdali jsou opravdu reálné a kontextově dávají smysl.

	       -----------!!!!!-------------


l) Formátování textu při přepisu:
 Tato operace formátování se provádí proto, protože strojově rozeznaný
 text má na konci řádek tzv. "tvrdý konec". Zároveň se verš (odstavec)
 nastaví na požadovanou šířku textu (kromě poslední řádky, kde jsou odkazy,
 nebo více řádek s odkazy) a odstraní se nadbytečné mezery.

m) Příprava na formátování verše:
 Řádky ve verši (kurzor na poslední řádce verše - začíná se od konce verše)
 se spojí do jedné dlouhé řádky (pospojováním řádek následujících)
 pomocí klávesy HOME (přesunutí kurzoru na začátek řádky) a jednoho stisku
 klávesy <--- (klávesa BACKSPACE, nikoli kurzor doleva!); tato sekvence se
 opakuje pro každou řádku verše, kromě první, až je celý verš na jedné
 dlouhé řádce (doporučuji předem natrénovat na kopii).
 (! Pozor na mezeru mezi slovy při napojování řádek - vždy dodejte 1 mezeru,
 aby slovo z konce předcházející řádky - k níž se další připojuje - bylo
 odděleno mezerou od prvního slova na řádce následující!).
 - Lze rovněž použít sekvence kláves Ctrl-F5 z makra pomoc.mak pro
 "přilepení" řádky, na níž se nachází kurzor, k řádce(ám) předchozí(m).

n) Vlastní formátování verše:
 Poté se (kurzor na první řádce verše!) současně stisknou klávesy Ctrl-B
 a řádek (nebo verš) je naformátován na požadovanou délku danou souborem
 t602.kfg.
 - Lze rovněž použít sekvence Ctrl-F6 z makra pomoc.mak pro naformátování,
 přičemž kurzor zůstane na řádce s 2 mezerami za koncem verše pro
 případné dopsání odkazů.

 (Alternativně - spíše pracnější - možno použít rovněž část textu označit
 jako blok a stisknout současně
 CTRL K a poté F. V nabídce se objeví volby:
    "Nechat odstavce"
    "Zrušit odstavce"
 zvolte "Nechat odstavce" .)

o) Pokud jsou na konci verše odkazy, je nutno (ručně) dodržet minimálně 2
 mezery od samotného biblického textu, případně odkaz rozdělit a část
 přesunout na následující řádku (a zarovnat k pravému kraji doplněním mezer
 zleva), přesahovala-li by předchozí řádka zadanou délku.
 Nutno dbát na maxim. počet 64 znaků na řádce (i mezera je znak).
 - Pro rychlé nastavení kurzoru na 32. pozici (doprostřed textu)
 lze sekvencí Ctrl-F7 z makra pomoc.mak, pro posun kurzoru o tabelátor
 doprava nutno stisknout Ctrl-F8 (nesmí být nastaven přepis kláv. Ins)
 Pro posun o tab. doleva Shift-Tab, pro výmaz (prázdné) řádky Ctrl-Y;
 přesun kurzoru na zač. dalšího, resp. předcházejícího slova Ctrl ->,
 resp. Ctrl <- .

p) Po ruční korekci se provádí poloautomatická kontrola slov korigovaného
 textu.
 Použije se kontrola na "výslovnost" slov. Nakopíruje se dodaný
 slovník bibli.uzv do adresáře s t602.exe (biblický text je otevřen
 editorem a kurzor na 1. řádce) a v hlavním menu se zvolí T "Text",
 dále S "Spell602.." a zvolí se uživatelský slovník bibli.uzv
 (je nutné se předem ujistit, zda-li je přítomen hlavní český slovník 
 cesky.slo a je-li navolen v položce "Jazyk") a zvolí se "Kontrola".
 Na neznámých slovech (nebo chybně zapsaných) se program zastavuje
 s nabídkou voleb.
 Volba pro kontrolu 1 písm. by měla být povolena (nezaškrtnuta).
 Pokud je neznámé slovo dobře napsané, zvolí se zapsání do slovníku. Jinak
 se volí oprava. Po opravě slova se (kurzor na začátku téže řádky) opět
 spustí" Kontrola" na zbytek textu. Po těchto operacích vzniká alfa verze
 přepisu.

q) ! Poté se provádí kompletní ruční a vizuální kontrola celého textu podle
 originálu a odkazů i z ostatních vydání (viz bod 2) a vznikne tak beta
 verze přepisu.

r) Dále je provedena kontrola programem na vyhledávání chyb při oddělení
 odkazů od vlastního biblického textu (viz bod 13a) a případné ruční
 opravy.

s) Hotový soubor bude mít koncovku 602 (a zůstane ve formátu editoru t602).

              ----------------

t) Po dokončení přepisu všech textů (texty podle 14c jsou nyní v beta verzi
 podle záhlaví těchto poznámek) bude postupně provedena automatická
 kontrola odkazů viz 13b a kompletní vizuální kontrola textů.
 Po uživatelském testování vznikne konečná podoba přepisu.

u) Petr Heřman vypracoval kuchařku, kde jsou využity jím vytvořené
 skripty (Perl) pro zpracování naskenovaných textů.

       -------------------------------------------13) Nástroje na kontrolu odkazů:

 Postupem doby budou k dispozici testovací programy určené pro kontrolu
 odkazů v hotových finálních textech:

a) Nástroj na kontrolu oddělení odkazů od vlastního biblického textu -

 momentálně je k dispozici beta verze programu mezery.exe a spolupracující
 datový soubor zacod.txt, který sleduje oddělení odkazů od vlastního
 biblického textu.
 Program chyby neopravuje, pouze je vypisuje na obrazovku (pokud je jich
 více, přesměrují se do souboru např.: mezery mt.602 > chyby.txt)
 a zároveň konvertuje soubor mt.602 na textový tvar do nového souboru
 mt.txt (zdrojový soubor mt.602 zůstává beze změn).
 Pokud zadáme např.: mezery mt.txt, bude provedena pouze kontrola bez
 konverze. 
 Výpis obsahuje číslo řádky textu s vysvětlivkou druhu chyby.


b) program na kontrolu syntaxe a sémantiky použitých odkazů bude
  k dispozici po dokončení beta verze přepisu.

c) Bude-li to nezbytné, bude k dispozici formátovací program
  pro změnu šířky hotového textu.

	  ---------------------------------------------14) Na přepisu se podíleli:

 Zde jsou vypsáni všichni, kdo se účastnili tvorby elektronického
 přepisu Bible Kralické.

a) Připomínky opatřili:      Bohumil Michal, Matěj Cepl,
                 Michal Jungmann, Petr Heřman
				 Michal Rovnaník, Petr Krištof	

b) Pomocný free software poskytli:
 M. Jungmann    asciidoc.exe   úprava po skenování
          dia.exe      změna kódování češtiny
          check.exe     zjištění druhu kódování češtiny

 M. Cepl      t602view.exe   prohlížení textů
 Václav Pilát   mezery.exe    kontrola oddělení odkazů
 P. Heřman              sada skriptů pro Perl
                   - průběžné zpracování od
				   naskenovaného textu po kanonický
				   tvar	
 

c) Na zpracování jednotlivých částí se podíleli:
  ----------------------------------------------


 Hotové texty:

 Předmluvy, dodatek  V. Pilát
 

   NOVÝ ZÁKON

 Mt         Helena Pilátová, V. Pilát
 Mk         H. Pilátová, V. Pilát
 L          H. Pilátová, V. Pilát
 J          P. Krištof, H. Pilátová, V. Pilát
 Sk         H. Pilátová, V. Pilát
 Ř          P. Krištof, Stanislav Zelený & spol., V. Pilát
 1K         Petr Ježek, Pavel Šmidla, V. Pilát
 2K         P. Heřman, V. Pilát
 Ga         V. Pilát
 Ef         P. Krištof, V. Pilát
 Fp         P. Krištof, V. Pilát 
 Ko		   V. Pilát	
 1Te		   P. Krištof, V. Pilát
 2Te		   P. Kristof, V. Pilát	
 1Tm		   P. Krištof, V. Pilát
 2Tm         P. Krištof, V. Pilát
 Tt         M. Rovnaník, V. Pilát
 Fm         P. Krištof, V. Pilát
 Žd         Alena Heřmanová, V. Pilát
 Jk         P. Krištof, V. Pilát 
 1Pt         P. Krištof, V. Pilát
 2Pt         P. Krištof, V. Pilát 
 1J         P. Krištof, V. Pilát 
 2J         P. Krištof, V. Pilát 
 3J         P. Krištof, V. Pilát 
 Ju         P. Krištof, V. Pilát
 Zj		   P. Krištof, V. Pilát 
	

 K dispozici jsou rovněž mapy z vydání 1940 (viz 2a) ve formátech
 JPG a PNG.

d) Rozpracované texty čekající na dokončení: SZ

           -----------------------------

Cítíte-li tento návod jako nedostatečný, formulujte své připomínky
(pokud možno s využitím předchozího číslování poznámek)
a pošlete na níže uvedenou adresu, případně použijte telefon.

Tento soubor je během tvorby pracovní (beta) verze přepisu průběžně
doplňován a aktualizován podle potřeby. S postupem zpracování dalších
biblickýh knih je doplňován i dodatek.txt.

Aktuální info možno získat:

e-mail adresa: pilat@nkp.cz
telefon:    (02) 81013109


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická - Nový Zákon