DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Filemonovi
Kapitola: 1

Kapitola 1.

Pozdraviv některých svatých, 4. Filemonovu lásku a její ovoce schvaluje, 10. a k němu za poběhlého Onezima, již Pánu získaného, velmi pilně se přimlouvá.

1. Pavel, ^vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu,

[^Ef 3,1]

2. A Apfie sestře milé, a ^Archippovi spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém:

[^Ko 4,17]

3. Milost ^vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

Ř 1,7;[^Ko 1,2;1Te 1,1;2Te 1,2;2Tm 1,2]

4. Díky ^činím Bohu svému, vždycky zmínku ~o tobě čině na svých modlitbách,

Ef 1,16;[^1Te 1,2;~2Tm 1,3]

5. Slyše ^o lásce tvé a víře, kterouž máš ku Pánu Ježíšovi, i ke všechněm svatým,

[^Ef 1,15;Ko 1,4]

6. Aby společnost víry tvé mocná byla a tudy poznáno býti mohlo, cožkoli dobrého jest v vás skrze Krista Ježíše.

7. Radost zajisté máme velikou, a potěšení z lásky tvé, že srdce ^svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře.

[^2Tm 1,16]

8. Protož ^ačkoli mnohou smělost mám v Kristu rozkázati tobě, což by náleželo,

[^1Te 2,7]

9. Však pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový, totiž Pavel starý, a nyní °i vězeň Ježíše Krista.

°2Tm 1,8;[Ef 3,1;2Tm 1,8]

10. Prosímť pak tebe za ^syna svého, kteréhož jsem °zplodil v vězení svém, =Onezima,

°1K 4,15;=[^]Ko 4,9;[Ga 4,19]

11. Kterýž byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i mně velmi užitečný, jehožť jsem odeslal.

12. Protož ty jej, (totiž srdce mé,) přijmi.

13. Kteréhožto já chtěl jsem byl při sobě zanechati, aby mi ^posluhoval místo tebe v vězení, kteréž trpím pro evangelium;

[^Fp 2,30]

14. Ale bez ^vědomí tvého nechtěl jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj nebyl jako bezděky, ale z dobré vůle.

[^2K 9,7]

15. Ano snad proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného měl,

16. Již ne ^jako služebníka, ale více než služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu.

[^Ef 6,9]

17. Protož máš-li mne za ^tovaryše, přijmiž jej, jako mne.

[^Žd 10,33]

18. Jestližeť pak v čem ublížil, anebo jest-liť co dlužen, to mně přičti.

19. Já Pavel psal jsem svou rukou, jáť zaplatím; ať nedím tobě, že ty i sám sebe jsi mi dlužen.

20. Tak, bratře, já uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu.

21. Jist jsa tvým ^poslušenstvím, tak jsem tobě napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš.

[^2K 7,15.16]

22. A mezi tím ^připraviž mi také hospodu; neboť naději mám, že ~k modlitbám vašim budu vám navrácen.

[^Žd 13,2;~Fp 1,25;2,24]

23. Pozdravují tě ^Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,)

[^Ko 1,7]

24. Marek, ^Aristarchus, ~Démas a Lukáš, pomocníci moji.

Ko 1,7;4,12;[^Sk 12,12.25;~2Tm 4,10.11]

25. Milost ^Pána našeho Jezukrista budiž s duchem vaším. Amen.

[^2Tm 4,22]

List tento k Filemonovi psán byl z Říma po Onezimovi služebníku. DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Filemonovi