[ Zpìt na èeskou úvodní stránku DÚLOS / Informace o firmì DÚLOS ]

DÚLOS

Výskyt v Novém Zákonì

Slovem "dúlos" zde pøepisuji øecké slovo DOULOS
(tj. delta-omikron-ypsilon-lambda-omikron-sigma).

Mnozí se mì (celkem pochopitelnì) ptají, co ono podivné slovo "dúlos" v názvu mojí malé firmy znamená. Jak ho ale pøelo¾it, kdy¾ øecky neumím? Mohl bych se pouèit u tìch, kdo øecky umí, ale ti ho pøekládají do èe¹tiny rùznì. A tak bude asi nejlépe, kdy¾ se ka¾dý podívá do svého oblíbeného pøekladu bible.

Jinak - sám si myslím, ¾e to bude asi nejblí¾e hebrejskému slovu ebed.

Matou¹

Mt 6,24: údeis dynatai dysi kyriois dúleyein é gar ton ena misései kai ton eteron agapései é enos anthexetai kai tú eterú katafronései ú dynasthe theó dúleyein kai mammóna

Mt 8,9: kai gar egó anthrópos eimi ypo exúsian echón yp emayton stratiótas kai legó tútó poreythéti kai poreyetai kai alló erchú kai erchetai kai tó dúló mú poiéson túto kai poiei

Mt 10,24: úk estin mathétés yper ton didaskalon úde dúlos yper ton kyrion aytú
Mt 10,25: arketon tó mathété ina genétai ós o didaskalos aytú kai o dúlos ós o kyrios aytú ei ton oikodespotén beelzebúl ekalesan posó mallon tús oikiakús aytú

Mt 13,27: proselthontes de oi dúloi tú oikodespotú eipon aytó kyrie úchi kalon sperma espeiras en tó só agró pothen ún echei ta zizania
Mt 13,28: o de efé aytois echthros anthrópos túto epoiésen oi de dúloi eipon aytó theleis ún apelthontes syllexómen ayta

Mt 18,23: dia túto ómoióthé é basileia tón úranón anthrópó basilei os éthelésen synarai logon meta tón dúlón aytú

Mt 18,26: pesón ún o dúlos prosekynei aytó legón kyrie makrothyméson ep emoi kai panta soi apodósó
Mt 18,27: splagchnistheis de o kyrios tú dúlú ekeinú apelysen ayton kai to daneion aféken aytó
Mt 18,28: exelthón de o dúlos ekeinos eyren ena tón syndúlón aytú os ófeilen aytó ekaton dénaria kai kratésas ayton epnigen legón apodos moi o ti ofeileis
Mt 18,29: pesón ún o syndúlos aytú eis tús podas aytú parekalei ayton legón makrothyméson ep emoi kai panta apodósó soi

Mt 18,31: idontes de oi syndúloi aytú ta genomena elypéthésan sfodra kai elthontes diesafésan tó kyrió aytón panta ta genomena
Mt 18,32: tote proskalesamenos ayton o kyrios aytú legei aytó dúle ponére pasan tén ofeilén ekeinén aféka soi epei parekalesas me
Mt 18,33: úk edei kai se eleésai ton syndúlon sú ós kai egó se éleésa

Mt 20,27: kai os ean thelé en ymin einai prótos estó ymón dúlos

Mt 21,34: ote de éggisen o kairos tón karpón apesteilen tús dúlús aytú pros tús geórgús labein tús karpús aytú
Mt 21,35: kai labontes oi geórgoi tús dúlús aytú on men edeiran on de apekteinan on de elithobolésan
Mt 21,36: palin apesteilen allús dúlús pleionas tón prótón kai epoiésan aytois ósaytós

Mt 22,3: kai apesteilen tús dúlús aytú kalesai tús keklémenús eis tús gamús kai úk éthelon elthein
Mt 22,4: palin apesteilen allús dúlús legón eipate tois keklémenois idú to ariston mú étoimasa oi tayroi mú kai ta sitista tethymena kai panta etoima deyte eis tús gamús

Mt 22,6: oi de loipoi kratésantes tús dúlús aytú ybrisan kai apekteinan

Mt 22,8: tote legei tois dúlois aytú o men gamos etoimos estin oi de keklémenoi úk ésan axioi

Mt 22,10: kai exelthontes oi dúloi ekeinoi eis tas odús synégagon pantas osús eyron ponérús te kai agathús kai eplésthé o gamos anakeimenón

Mt 24,45: tis ara estin o pistos dúlos kai fronimos on katestésen o kyrios aytú epi tés therapeias aytú tú didonai aytois tén trofén en kairó
Mt 24,46: makarios o dúlos ekeinos on elthón o kyrios aytú eyrései poiúnta útós

Mt 24,48: ean de eipé o kakos dúlos ekeinos en té kardia aytú chronizei o kyrios mú elthein
Mt 24,49: kai arxétai typtein tús syndúlús esthiein de kai pinein meta tón methyontón
Mt 24,50: éxei o kyrios tú dúlú ekeinú en émera é ú prosdoka kai en óra é ú ginóskei

Mt 25,14: ósper gar anthrópos apodémón ekalesen tús idiús dúlús kai paredóken aytois ta yparchonta aytú

Mt 25,19: meta de chronon polyn erchetai o kyrios tón dúlón ekeinón kai synairei met aytón logon

Mt 25,21: efé de aytó o kyrios aytú ey dúle agathe kai piste epi oliga és pistos epi pollón se katastésó eiselthe eis tén charan tú kyriú sú

Mt 25,23: efé aytó o kyrios aytú ey dúle agathe kai piste epi oliga és pistos epi pollón se katastésó eiselthe eis tén charan tú kyriú sú

Mt 25,26: apokritheis de o kyrios aytú eipen aytó ponére dúle kai oknére édeis oti therizó opú úk espeira kai synagó othen ú dieskorpisa

Mt 25,30: kai ton achreion dúlon ekballete eis to skotos to exóteron ekei estai o klaythmos kai o brygmos tón odontón

Mt 26,51: kai idú eis tón meta iésú ekteinas tén cheira apespasen tén machairan aytú kai pataxas ton dúlon tú archiereós afeilen aytú to ótion

Marek

Mk 10,44: kai os an thelé ymón genesthai prótos estai pantón dúlos

Mk 12,2: kai apesteilen pros tús geórgús tó kairó dúlon ina para tón geórgón labé apo tú karpú tú ampelónos

Mk 12,4: kai palin apesteilen pros aytús allon dúlon kakeinon lithobolésantes ekefalaiósan kai apesteilan étimómenon

Mk 13,34: ós anthrópos apodémos afeis tén oikian aytú kai dús tois dúlois aytú tén exúsian kai ekastó to ergon aytú kai tó thyróró eneteilato ina grégoré

Mk 14,47: eis de tis tón parestékotón spasamenos tén machairan epaisen ton dúlon tú archiereós kai afeilen aytú to ótion

Luká¹

L 1,38: eipen de mariam idú é dúlé kyriú genoito moi kata to réma sú kai apélthen ap aytés o aggelos

L 1,48: oti epeblepsen epi tén tapeinósin tés dúlés aytú idú gar apo tú nyn makariúsin me pasai ai geneai

L 2,29: nyn apolyeis ton dúlon sú despota kata to réma sú en eiréné

L 7,2: ekatontarchú de tinos dúlos kakós echón émellen teleytan os én aytó entimos
L 7,3: akúsas de peri tú iésú apesteilen pros ayton presbyterús tón iúdaión erótón ayton opós elthón diasósé ton dúlon aytú

L 7,8: kai gar egó anthrópos eimi ypo exúsian tassomenos echón yp emayton stratiótas kai legó tútó poreythéti kai poreyetai kai alló erchú kai erchetai kai tó dúló mú poiéson túto kai poiei

L 7,10: kai ypostrepsantes oi pemfthentes eis ton oikon eyron ton asthenúnta dúlon ygiainonta

L 12,37: makarioi oi dúloi ekeinoi ús elthón o kyrios eyrései grégorúntas amén legó ymin oti perizósetai kai anaklinei aytús kai parelthón diakonései aytois
L 12,38: kai ean elthé en té deytera fylaké kai en té trité fylaké elthé kai eyré útós makarioi eisin oi dúloi ekeinoi

L 12,43: makarios o dúlos ekeinos on elthón o kyrios aytú eyrései poiúnta útós

L 12,45: ean de eipé o dúlos ekeinos en té kardia aytú chronizei o kyrios mú erchesthai kai arxétai typtein tús paidas kai tas paidiskas esthiein te kai pinein kai methyskesthai
L 12,46: éxei o kyrios tú dúlú ekeinú en émera é ú prosdoka kai en óra é ú ginóskei kai dichotomései ayton kai to meros aytú meta tón apistón thései
L 12,47: ekeinos de o dúlos o gnús to theléma tú kyriú eaytú kai mé etoimasas méde poiésas pros to theléma aytú darésetai pollas

L 14,17: kai apesteilen ton dúlon aytú té óra tú deipnú eipein tois keklémenois erchesthe oti édé etoima estin panta

L 14,21: kai paragenomenos o dúlos ekeinos apéggeilen tó kyrió aytú tayta tote orgistheis o oikodespotés eipen tó dúló aytú exelthe tacheós eis tas plateias kai rymas tés poleós kai tús ptóchús kai anapérús kai chólús kai tyflús eisagage óde
L 14,22: kai eipen o dúlos kyrie gegonen ós epetaxas kai eti topos estin
L 14,23: kai eipen o kyrios pros ton dúlon exelthe eis tas odús kai fragmús kai anagkason eiselthein ina gemisthé o oikos mú

L 15,22: eipen de o patér pros tús dúlús aytú exenegkate tén stolén tén prótén kai endysate ayton kai dote daktylion eis tén cheira aytú kai ypodémata eis tús podas

L 15,29: o de apokritheis eipen tó patri idú tosayta eté dúleyó soi kai údepote entolén sú parélthon kai emoi údepote edókas erifon ina meta tón filón mú eyfranthó

L 16,13: údeis oiketés dynatai dysi kyriois dúleyein é gar ton ena misései kai ton eteron agapései é enos anthexetai kai tú eterú katafronései ú dynasthe theó dúleyein kai mamóna

L 17,7: tis de ex ymón dúlon echón arotriónta é poimainonta os eiselthonti ek tú agrú erei eytheós parelthón anapesai

L 17,9: mé charin echei tó dúló ekeinó oti epoiésen ta diatachthenta aytó ú dokó
L 17,10: útós kai ymeis otan poiéséte panta ta diatachthenta ymin legete oti dúloi achreioi esmen oti o ófeilomen poiésai pepoiékamen

L 19,13: kalesas de deka dúlús eaytú edóken aytois deka mnas kai eipen pros aytús pragmateysasthe eós erchomai

L 19,15: kai egeneto en tó epanelthein ayton labonta tén basileian kai eipen fónéthénai aytó tús dúlús tútús ois edóken to argyrion ina gnó tis ti diepragmateysato

L 19,17: kai eipen aytó ey agathe dúle oti en elachistó pistos egenú isthi exúsian echón epanó deka poleón

L 19,22: legei de aytó ek tú stomatos sú krinó se ponére dúle édeis oti egó anthrópos aystéros eimi airón o úk ethéka kai therizón o úk espeira

L 20,10: kai en kairó apesteilen pros tús geórgús dúlon ina apo tú karpú tú ampelónos dósin aytó oi de geórgoi deirantes ayton exapesteilan kenon
L 20,11: kai prosetheto pempsai eteron dúlon oi de kakeinon deirantes kai atimasantes exapesteilan kenon

L 22,50: kai epataxen eis tis ex aytón ton dúlon tú archiereós kai afeilen aytú to ús to dexion

Jan

J 4,51: édé de aytú katabainontos oi dúloi aytú apéntésan aytó kai apéggeilan legontes oti o pais sú zé

J 8,33: apekrithésan aytó sperma abraam esmen kai údeni dedúleykamen pópote pós sy legeis oti eleytheroi genésesthe
J 8,34: apekrithé aytois o iésús amén amén legó ymin oti pas o poión tén amartian dúlos estin tés amartias
J 8,35: o de dúlos ú menei en té oikia eis ton aióna o yios menei eis ton aióna

J 13,16: amén amén legó ymin úk estin dúlos meizón tú kyriú aytú úde apostolos meizón tú pempsantos ayton

J 15,15: úketi ymas legó dúlús oti o dúlos úk oiden ti poiei aytú o kyrios ymas de eiréka filús oti panta a ékúsa para tú patros mú egnórisa ymin

J 15,20: mnémoneyete tú logú ú egó eipon ymin úk estin dúlos meizón tú kyriú aytú ei eme edióxan kai ymas dióxúsin ei ton logon mú etérésan kai ton ymeteron térésúsin

J 18,10: simón ún petros echón machairan eilkysen aytén kai epaisen ton tú archiereós dúlon kai apekopsen aytú to ótion to dexion én de onoma tó dúló malchos

J 18,18: eistékeisan de oi dúloi kai oi ypéretai anthrakian pepoiékotes oti psychos én kai ethermainonto én de met aytón o petros estós kai thermainomenos

J 18,26: legei eis ek tón dúlón tú archiereós syggenés ón ú apekopsen petros to ótion úk egó se eidon en tó képó met aytú

Skutkové

Sk 2,18: kai ge epi tús dúlús mú kai epi tas dúlas mú en tais émerais ekeinais ekcheó apo tú pneymatos mú kai proféteysúsin

Sk 4,29: kai ta nyn kyrie epide epi tas apeilas aytón kai dos tois dúlois sú meta parrésias pasés lalein ton logon sú

Sk 7,6: elalésen de útós o theos oti estai to sperma aytú paroikon en gé allotria kai dúlósúsin ayto kai kakósúsin eté tetrakosia
Sk 7,7: kai to ethnos ó ean dúleysósin krinó egó eipen o theos kai meta tayta exeleysontai kai latreysúsin moi en tó topó tútó

Sk 16,17: ayté katakolúthésasa tó payló kai émin ekrazen legúsa útoi oi anthrópoi dúloi tú theú tú ypsistú eisin oitines kataggellúsin émin odon sótérias

Sk 20,19: dúleyón tó kyrió meta pasés tapeinofrosynés kai pollón dakryón kai peirasmón tón symbantón moi en tais epibúlais tón iúdaión

Øímanùm

Ø 1,1: paylos dúlos iésú christú klétos apostolos afórismenos eis eyaggelion theú

Ø 6,6: túto ginóskontes oti o palaios émón anthrópos synestayróthé ina katargéthé to sóma tés amartias tú méketi dúleyein émas té amartia

Ø 6,16: úk oidate oti ó paristanete eaytús dúlús eis ypakoén dúloi este ó ypakúete étoi amartias eis thanaton é ypakoés eis dikaiosynén
Ø 6,17: charis de tó theó oti éte dúloi tés amartias ypékúsate de ek kardias eis on paredothéte typon didachés
Ø 6,18: eleytheróthentes de apo tés amartias edúlóthéte té dikaiosyné
Ø 6,19: anthrópinon legó dia tén astheneian tés sarkos ymón ósper gar parestésate ta melé ymón dúla té akatharsia kai té anomia eis tén anomian útós nyn parastésate ta melé ymón dúla té dikaiosyné eis agiasmon
Ø 6,20: ote gar dúloi éte tés amartias eleytheroi éte té dikaiosyné

Ø 6,22: nyni de eleytheróthentes apo tés amartias dúlóthentes de tó theó echete ton karpon ymón eis agiasmon to de telos zóén aiónion

Ø 7,6: nyni de katérgéthémen apo tú nomú apothanontes en ó kateichometha óste dúleyein émas en kainotéti pneymatos kai ú palaiotéti grammatos

Ø 7,25: eycharistó tó theó dia iésú christú tú kyriú émón ara ún aytos egó tó men noi dúleyó nomó theú té de sarki nomó amartias

Ø 8,15: ú gar elabete pneyma dúleias palin eis fobon all elabete pneyma yiothesias en ó krazomen abba o patér

Ø 8,21: oti kai ayté é ktisis eleytheróthésetai apo tés dúleias tés fthoras eis tén eleytherian tés doxés tón teknón tú theú

Ø 12,11: té spúdé mé oknéroi tó pneymati zeontes tó kairó dúleyontes

Ø 14,18: o gar en tútois dúleyón tó christó eyarestos tó theó kai dokimos tois anthrópois

Ø 16,18: oi gar toiútoi tó kyrió émón iésú christó ú dúleyúsin alla té eaytón koilia kai dia tés chréstologias kai eylogias exapatósin tas kardias tón akakón

1.Korintským

1K 7,21: dúlos ekléthés mé soi meletó all ei kai dynasai eleytheros genesthai mallon chrésai
1K 7,22: o gar en kyrió klétheis dúlos apeleytheros kyriú estin omoiós kai o eleytheros klétheis dúlos estin christú
1K 7,23: timés égorasthéte mé ginesthe dúloi anthrópón

1K 9,19: eleytheros gar ón ek pantón pasin emayton edúlósa ina tús pleionas kerdésó

1K 12,13: kai gar en eni pneymati émeis pantes eis en sóma ebaptisthémen eite iúdaioi eite ellénes eite dúloi eite eleytheroi kai pantes eis en pneyma epotisthémen

2.Korintským

2K 4,5: ú gar eaytús kéryssomen alla christon iésún kyrion eaytús de dúlús ymón dia iésún

2K 11,20: anechesthe gar ei tis ymas katadúloi ei tis katesthiei ei tis lambanei ei tis epairetai ei tis ymas eis prosópon derei

Galatským

Ga 1,10: arti gar anthrópús peithó é ton theon é zétó anthrópois areskein ei gar eti anthrópois éreskon christú dúlos úk an émén

Ga 2,4: dia de tús pareisaktús pseydadelfús oitines pareisélthon kataskopésai tén eleytherian émón én echomen en christó iésú ina émas katadúlósóntai

Ga 3,28: úk eni iúdaios úde ellén úk eni dúlos úde eleytheros úk eni arsen kai thély pantes gar ymeis eis este en christó iésú

Ga 4,1: legó de ef oson chronon o kléronomos népios estin úden diaferei dúlú kyrios pantón ón

Ga 4,3: útós kai émeis ote émen népioi ypo ta stoicheia tú kosmú émen dedúlómenoi

Ga 4,7: óste úketi ei dúlos all yios ei de yios kai kléronomos theú dia christú
Ga 4,8: alla tote men úk eidotes theon edúleysate tois mé fysei úsin theois
Ga 4,9: nyn de gnontes theon mallon de gnósthentes ypo theú pós epistrefete palin epi ta asthené kai ptócha stoicheia ois palin anóthen dúleyein thelete

Ga 4,24: atina estin allégorúmena aytai gar eisin ai dyo diathékai mia men apo orús sina eis dúleian gennósa étis estin agar
Ga 4,25: to gar agar sina oros estin en té arabia systoichei de té nyn ierúsalém dúleyei de meta tón teknón aytés

Ga 5,1: té eleytheria ún é christos émas éleytherósen stékete kai mé palin zygó dúleias enechesthe

Ga 5,13: ymeis gar ep eleytheria ekléthéte adelfoi monon mé tén eleytherian eis aformén té sarki alla dia tés agapés dúleyete allélois

Efezským

Ef 6,5: oi dúloi ypakúete tois kyriois kata sarka meta fobú kai tromú en aplotéti tés kardias ymón ós tó christó
Ef 6,6: mé kat ofthalmodúleian ós anthrópareskoi all ós dúloi tú christú poiúntes to theléma tú theú ek psychés
Ef 6,7: met eynoias dúleyontes tó kyrió kai úk anthrópois
Ef 6,8: eidotes oti o ean ti ekastos poiésé agathon túto komieitai para tú kyriú eite dúlos eite eleytheros

Filipenským

Fp 1,1: paylos kai timotheos dúloi iésú christú pasin tois agiois en christó iésú tois úsin en filippois syn episkopois kai diakonois

Fp 2,7: all eayton ekenósen morfén dúlú labón en omoiómati anthrópón genomenos

Fp 2,22: tén de dokimén aytú ginóskete oti ós patri teknon syn emoi edúleysen eis to eyaggelion

Kolossenským

Ko 1,7: kathós kai emathete apo epafra tú agapétú syndúlú émón os estin pistos yper ymón diakonos tú christú

Ko 3,11: opú úk eni ellén kai iúdaios peritomé kai akrobystia barbaros skythés dúlos eleytheros alla ta panta kai en pasin christos

Ko 3,22: oi dúloi ypakúete kata panta tois kata sarka kyriois mé en ofthalmodúleiais ós anthrópareskoi all en aplotéti kardias fobúmenoi ton theon

Ko 3,24: eidotes oti apo kyriú apolépsesthe tén antapodosin tés kléronomias tó gar kyrió christó dúleyete

Ko 4,1: oi kyrioi to dikaion kai tén isotéta tois dúlois parechesthe eidotes oti kai ymeis echete kyrion en úranois

Ko 4,7: ta kat eme panta gnórisei ymin tychikos o agapétos adelfos kai pistos diakonos kai syndúlos en kyrió

Ko 4,12: aspazetai ymas epafras o ex ymón dúlos christú pantote agónizomenos yper ymón en tais proseychais ina stéte teleioi kai peplérómenoi en panti thelémati tú theú

1.Timoteovi

1Tm 6,1: osoi eisin ypo zygon dúloi tús idiús despotas pasés timés axiús égeisthósan ina mé to onoma tú theú kai é didaskalia blasfémétai

2.Timoteovi

2Tm 2,24: dúlon de kyriú ú dei machesthai all épion einai pros pantas didaktikon anexikakon

Titovi

Tt 1,1: paylos dúlos theú apostolos de iésú christú kata pistin eklektón theú kai epignósin alétheias tés kat eysebeian

Tt 2,3: presbytidas ósaytós en katastémati ieroprepeis mé diabolús mé oinó polló dedúlómenas kalodidaskalús

Tt 2,9: dúlús idiois despotais ypotassesthai en pasin eyarestús einai mé antilegontas

Tt 3,3: émen gar pote kai émeis anoétoi apeitheis planómenoi dúleyontes epithymiais kai édonais poikilais en kakia kai fthonó diagontes stygétoi misúntes allélús

Filemonovi

Fm 1,16: úketi ós dúlon all yper dúlon adelfon agapéton malista emoi posó de mallon soi kai en sarki kai en kyrió

®idùm

®d 2,15: kai apallaxé tútús osoi fobó thanatú dia pantos tú zén enochoi ésan dúleias

Jakubova

Jk 1,1: iakóbos theú kai kyriú iésú christú dúlos tais dódeka fylais tais en té diaspora chairein

1.Petrova

1Pt 2,16: ós eleytheroi kai mé ós epikalymma echontes tés kakias tén eleytherian all ós dúloi theú

2.Petrova

2Pt 1,1: symeón petros dúlos kai apostolos iésú christú tois isotimon émin lachúsin pistin en dikaiosyné tú theú émón kai sótéros iésú christú

2Pt 2,19: eleytherian aytois epaggellomenoi aytoi dúloi yparchontes tés fthoras ó gar tis éttétai tútó kai dedúlótai

Judova

Ju 1,1: iúdas iésú christú dúlos adelfos de iakóbú tois en theó patri égiasmenois kai iésú christó tetérémenois klétois

Zjevení

Zj 1,1: apokalypsis iésú christú én edóken aytó o theos deixai tois dúlois aytú a dei genesthai en tachei kai esémanen aposteilas dia tú aggelú aytú tó dúló aytú ióanné

Zj 2,20: all echó kata sú oliga oti eas tén gynaika iezabél tén legúsan eaytén profétin didaskein kai planasthai emús dúlús porneysai kai eidólothyta fagein

Zj 6,11: kai edothésan ekastois stolai leykai kai errethé aytois ina anapaysóntai eti chronon mikron eós ú plérósontai kai oi syndúloi aytón kai oi adelfoi aytón oi mellontes apokteinesthai ós kai aytoi

Zj 6,15: kai oi basileis tés gés kai oi megistanes kai oi plúsioi kai oi chiliarchoi kai oi dynatoi kai pas dúlos kai pas eleytheros ekrypsan eaytús eis ta spélaia kai eis tas petras tón oreón

Zj 7,3: legón mé adikéséte tén gén méte tén thalassan méte ta dendra achris ú sfragizómen tús dúlús tú theú émón epi tón metópón aytón

Zj 10,7: alla en tais émerais tés fónés tú ebdomú aggelú otan mellé salpizein kai telesthé to mystérion tú theú ós eyéggelisen tois eaytú dúlois tois profétais

Zj 11,18: kai ta ethné órgisthésan kai élthen é orgé sú kai o kairos tón nekrón krithénai kai dúnai ton misthon tois dúlois sú tois profétais kai tois agiois kai tois fobúmenois to onoma sú tois mikrois kai tois megalois kai diaftheirai tús diaftheirontas tén gén

Zj 13,16: kai poiei pantas tús mikrús kai tús megalús kai tús plúsiús kai tús ptóchús kai tús eleytherús kai tús dúlús ina dósé aytois charagma epi tés cheiros aytón tés dexias é epi tón metópón aytón

Zj 15,3: kai adúsin tén ódén móseós dúlú tú theú kai tén ódén tú arniú legontes megala kai thaymasta ta erga sú kyrie o theos o pantokratór dikaiai kai aléthinai ai odoi sú o basileys tón agión

Zj 19,2: oti aléthinai kai dikaiai ai kriseis aytú oti ekrinen tén pornén tén megalén étis eftheiren tén gén en té porneia aytés kai exedikésen to aima tón dúlón aytú ek tés cheiros aytés

Zj 19,5: kai fóné ek tú thronú exélthen legúsa aineite ton theon émón pantes oi dúloi aytú kai oi fobúmenoi ayton kai oi mikroi kai oi megaloi

Zj 19,10: kai epeson emprosthen tón podón aytú proskynésai aytó kai legei moi ora mé syndúlos sú eimi kai tón adelfón sú tón echontón tén martyrian tú iésú tó theó proskynéson é gar martyria tú iésú estin to pneyma tés proféteias

Zj 19,18: ina fagéte sarkas basileón kai sarkas chiliarchón kai sarkas ischyrón kai sarkas ippón kai tón kathémenón ep aytón kai sarkas pantón eleytherón kai dúlón kai mikrón kai megalón

Zj 22,3: kai pan katanathema úk estai eti kai o thronos tú theú kai tú arniú en ayté estai kai oi dúloi aytú latreysúsin aytó

Zj 22,6: kai eipen moi útoi oi logoi pistoi kai aléthinoi kai kyrios o theos tón agión profétón apesteilen ton aggelon aytú deixai tois dúlois aytú a dei genesthai en tachei

Zj 22,9: kai legei moi ora mé syndúlos sú gar eimi kai tón adelfón sú tón profétón kai tón térúntón tús logús tú bibliú tútú tó theó proskynéson

Tvary podstatného jména dúlos (pøíp. syndúlos, resp. ¾enského rodu) jsou vyznaèeny tuènì.
Slovesné tvary, zpodstatnìná slovesa atd., odvozená od tohoto koøene, jsou vyznaèena kurzívou.


Pou¾itá transkribce mezi øeckou a latinskou abecedou:

a  alfa             alfa      a
b  béta             béta      b
ch  chí              gamma      g
d  delta             delta      d
e  epsílon            epsílon     e
é  éta              zéta      z
f  fí              éta       é
g  gamma             théta      th
i  ióta             ióta      i
k  kappa             kappa      k
l  lambda            lambda     l
m  mí              mí       m
n  ný              ný       n
o  omikron            ksí       x
ó  ómega             omikron     o
p  pí              omikron ypsilon ú
ps  psí              pí       p
r  ró              ró       r
s  sigma             sigma      s
t  tau              tau       t
th  théta             ypsilon     y
ú  dvojhláska omikron ypsilon  fí       f
x  ksí              chí       ch
y  ypsilon            psí       ps
z  zéta             ómega      ó
Z vý¹e uvedeného vyplývá, ¾e jsem pro pøepis onoho øeckého slova do latinky zvolil transkribci "dúlos" namísto mo¾ná obvyklej¹ího "doulos", a to zejména z dùvodù fonetických - ten, kdo nezná øecky (pravdìpodobnì vìt¹ina lidí v na¹em národì, sebe nevyjímaje) by toti¾ v psaném "doulos" vyslovovala dvojhlásku sigma-omega jako èeskou dvojhlásku "ou" (jako ve slovì "koules") namísto správného dlouhého "ú". Toto slovo se pøepisuje jako "doulos" v angliètinì, ov¹em, pokud se mi podaøilo zjistit, ani "obyèejný" anglicky mluvící èlovìk neví, jak má správnì slovo "doulos" vyslovovat. V èeských krajích se vìt¹inou ypsilon pøepisuje bì¾nì jako "y", tj. i dvojhláska omikron-ypsilon se pøepisuje jako "oy", av¹ak - jak jsem vý¹e uvedl - kdo se neuèil øecky, neví, ¾e toto "oy" má vyslovovat jako dlouhé "ú", a proto radìji volím fonetický pøepis. Ov¹em napø. v názvu domény není mo¾no pou¾ívat diakritiku, a proto je psáno "dulos.cz". Av¹ak - i kdy¾ to nìkdo bude vyslovovat krátce - dopustí se, myslím, men¹í chyby, ne¾ kdyby to vyslovoval doslovnì "doulos" anebo "doylos".

Proè jsem ale nezvolil dùslednì "èeskou" transkribci s krou¾kovaným "ù" - tedy "dùlos"? Z historických dùvodù vzniklo krou¾kované "ù" sta¾ením archaické dvojhlásky "uo" a nikoliv "ou" - napøíklad "duom", "buoh" atd. Naproti tomu lze sledovat jistou korelaci mezi èárkovaným "ú" a dvojhláskou "ou" napøíklad dodnes mezi èeskými a slovenskými slovy, napø. "dúbrava", "súsed" atd. (slovensky neumím, snad mnì to nìjaký Slovák zkoriguje).


[ Zpìt na èeskou úvodní stránku DÚLOS / Informace o firmì DÚLOS ]