DÚLOS

EA

EKUMENICKÁ
AKADEMIE

PRAHAEkumenická akademie

 • se chce podílet na formování současného vyjádření křesťanské víry
 • nabízí pomoc při hledání křesťanského životního stylu
 • pořádá semináře zaměřené na palčivé otázky dneška
 • je fórem, na kterém lze slyšet a oslovit zajímavé osobnosti
 • zve k rozhovoru všechny bez ohledu na světový názor
 • ve své práci záměrně překračuje hranice církví, generací, profesí a zemí


  Plán seminářů Ekumenické akademie II/96


  Šetrná turistika podél Labe v Čechách a v Sasku (26)

  23.-25. 8. 1996, Litoměřice, česky a německy, ve spolupráci s Evangelickou akademií Míšeň a Euroregionem Labe/Elbe

  Jaké jsou možnosti turistiky, která není masová, omezuje používání automobilu, bere ohled na přírodu i na místní obyvatele? Právě v oblastech, kde může turistika představovat významný zdroj příjmů, záleží na tom, aby byl cestovní ruch k přírodní a kulturní krajině šetrný a umožnil dlouhodobě rekreaci návštěvníkům, regeneraci krajiny i hospodářský rozvoj. Seminář pro organizace i jednotlivce zabývající se životním prostředím, pro pracovníky cestovních kanceláří, představitele obcí atp.

  Podrobný program ZDE.


  Konflikty (30)

  13. - 15. září 1996, Praha

  S konflikty se setkáváme na každém kroku v životě soukromém i veřejném. Často jsou nepříjemné nebo dokonce ničivé. Existují však postupy a metody, které mohou vést k jejich konstruktivnímu řešení. Seminář chce zájemce s takovými metodami teoreticky i prakticky seznámit.
  Pro všechny zájemce.

  Podrobný program ZDE.


  Romská cesta za vzděláním (2)

  (odložený seminář )
  30.9. - 1.10. 1996, Praha

  Ústava a zákony zaručují stejné právo na vzdělání pro všechny občany. Praktické obtíže s uplatněním tohoto práva, vyplývající z nevyhovujícího sociálního a kulturního zázemí dětí a mladistvých, jsou zvlášť velké u romské populace. Existuje řada iniciativ, které se snaží stav zlepšit. Seminář chce posloužit vyměněn jejich zkušeností i informaci dalších zájemců.
  Pro všechny zájemce.

  Podrobný program ZDE.


  K čemu motivuje víra? (45)

  5. - 7. 12. 1996, Český Těšín
  Seminář ve spolupráci se Slezskou církví evangelickou a. v.

  Sedm uplynulých let svobodného vyznávání a služby křesťanů v naší společnosti je doba dostatečná pro malou rekapitulaci v zájmu dialogu o další cestě. Jaké jsou zkušenosti křesťanů ve veřejném životě? Jak církve v pluralitní společnosti zatím obstály? Které staré a jaké nové formy služby a svědectví se osvědčily a kde se práce nedaří?
  Seminář zve všechny zájemce k adventnímu zamyšlení nad různými podobami křesťanské existence dnes a zítra.


  Dále informujeme, že probíhá příprava na seminář 7/96 (viz plán seminářů I/96): Rok 1945 a co bylo potom (součást projektu Mezníky očima pamětníků ), který se bude konat v první polovině roku 1997 pod číslem 3/97. Anotace se znovu objeví v příštím plánu seminářů (I/97).

  Další zvažovaná témata pro rok 1997:

  Ekologie na faře, Euthanasie, Česká republika a Evropská sociální charta, Trvale udržitelný rozvoj.


  Nabídka ze seminářů Evangelické akademie Míšeň:


  Katastrofa nebo šance ? (27)

  O roli ekologických scénářů budoucnosti

  6.-8.9.1996, Míšeň, v němčině

  Seminář se bude zabývat typickými metodami prognostiky a zkoumat jejich nosnost. Otázkou bude, jak současný optimismus anebo pesimismus, naděje či obavy, utopické nebo iluzorní myšlení předurčují budoucí vývoj.
  Otevřeno pro všechny zájemce.


  Informační společnost (38)

  Sociálně-etická dimenze multimédií

  1.-3.11.1996, Míšeň, v němčině

  Probíhající přestavba společnosti je výrazně ovlivňována novými informačními a komunikačními technologiemi. Kdo stanovuje měřítka a sociálně etická kriteria? Jaký může být přínos a jaká jsou rizika?
  Otevřeno pro všechny zájemce.


  Genová technika (39)

  Výpomoc pro stvoření

  8.-10.11. 1996, Míšeň, v němčině

  Genová technika je velebena jako technologie budoucnosti a zároveň je pro svá rizika i ostře odmítána. Jaká jsou etická měřítka a míra odpovědnosti při jejím uplatňování v biomedicíně, zemědělství a v ekologii?
  Pro odborníky a další zájemce.


  (Zájemci obdrží kompletní německý program na požádání na adrese: Evangelische Akademie Meissen Freiheit 16 01662 Meissen Tel.: 0049-3521-47060, fax:--470699


  Přihlašování:

  Na korespondenční lístek napište čísla seminářů, které Vás zajímají. Na lístku nezapomeňte uvést svou adresu a můžete doplnit i další adresy svých známých, které by náš plán seminářů mohl zajímat. Obvykle asi šest týdnů před konáním semináře dostanete jeho podrobný program s definitivní přihláškou.

  Naše adresa:
  Ekumenická akademie
  Moskevská 34
  101 00 Praha 10-Vršovice

  Tel. a fax: 02-72 35 36


  Ekumenická akademie je občanským sdružením, jehož členy jsou církve a jednotlivé osobnosti. Členskými církvemi jsou:
  Církev československá husitská
  Pravoslavná církev v Českých zemích
  Slezská církev evangelická a. v.

  Za práci EA odpovídá kuratorium, volené členskou konferencí. Předsedou kuratoria je Josef König (Starokatolická církev), ředitelem EA a vedoucím seminářů je ThDr. Jiří Silný.

  Činnost EA je dosud podporována Evangelickou akademií v Míšni, stále více ale budeme odkázáni i na vlastní zdroje a na dary příznivců. Pro případ, že si přejete naší činnost finančně podpořit, sdělujeme číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., Praha 10, 2192097-108/0800, převodová pošta 225 07, běžný účet 725056-108/0800 (rádi Vám zašleme složenku).
  Jsme však vděční i za jiné formy pomoci: za náměty a kritické připomínky, pomoc při propagaci apod.

  ThDr. Jiří Silný, ředitel
  Josef König, předseda


  DÚLOS